Word gratis lid     Inloggen
50plusser.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.  
Sluiten
Home
Magazine
Foto van de Dag
Filmpjes
Recepten
Prikbord
Fotowedstrijd
Blogs
Forum
Kranten
Clubs
Tutorials
Agenda
Leden
 
Alles
Actualiteiten
Buitenleven
Digitaal
Fotografie
Gezondheid
Lifestyle
Opmerkelijk
Voeding
Wetenschap

_
Alles
Fietsen
Natuur
Tuinieren
Wandelen


Kwatwormen in de OostermeentSpreeuwenkasten.  Tekening Toon de Jong.
Spreeuwenkasten. Tekening Toon de Jong.

In een nat grasveld kunnen in het voorjaar bruine plekken ontstaan,
waarop veel vogels neerstrijken. Met hun snavels spitten ze deze plekken
om. Vooral in laaggelegen grasland kwam dit vroeger veel voor, zoals in
het Gooise buitendijkse gebied. Het was een ramp voor de veehouders, die
toch al weiland te kort kwamen. Eeuwenlang wist men geen raad met wat men
een 'wormenplaag' noemde. Pas in de 20e eeuw ging men de 'wormen' met gif bestrijden, ook probeerde men een biologische manier.


Waterschap de Gooische Zomerkade
Aan de kuststrook ten oosten van de Huizer haven lagen tot het laatste
kwart van de 20e eeuw de Maatlanden en een gedeelte van de Oostermeent.
Tot het gereedkomen van de Afsluitdijk waren deze laaggelegen graslanden
alleen tegen de Zuiderzee beschermd door een zomerdijk. Ze vormden het
Waterschap de Gooische Zomerkade. In de winter werd dit gebied door de
zee overstroomd, waardoor een kleilaagje werd afgezet. Door deze
natuurlijke bemesting was de grond zeer vruchtbaar. Wel bleef in het
voorjaar het land lang drassig, zodat het pas midden juni geschikt was
voor agrarisch gebruik. De Maatlanden dienden hoofdzakelijk als
hooiland. Alleen einde augustus (na de hooibouw) werd het opengesteld
als 'naweide' voor het vee. De melk van dit vee kreeg echter een
uiensmaak, tot ontevredenheid van de consumenten. Op de strook achter
de zomerdijk, waar vooral zand werd afgezet, groeide namelijk kraailook
(een ver familielid van de ui).
De waterhuishouding bleef ook in de zomer een probleem. In de zomerdijk
waren op verschillende plaatsen sluiskleppen aangebracht waarop de sloten
konden afwateren De werking was afhankelijk van het getij van de
Zuiderzee Bij eb drukte het water in de sloot de klep open en bij vloed
sloot de zee deze weer. Het systeem van deze primitieve sluisjes bleef ook
de eerste jaren na het ontstaan van het IJsselmeer in gebruik. De
waterafvoer werkte echter hoofdzakelijk bij aflandige wind.
Het onderhoud van de kade van de Maatlanden was in handen van
kademeesters Voor de meentkade en de Meent zorgde het bestuur van de
erfgooiersgemeenschap
Het lage deel van de Oostermeent lag aan de kust, het hoge deel achter de
Maatlanden Deze meent waterde gedeeltelijk af op de Gooiersgracht,
maar ook op het beekje de Viersloot. Op oude kaarten is dit watertje nog
herkenbaar, in latere jaren is het gekanaliseerd. De slechte ontwatering
veroorzaakte regelmatig een 'wormenplaag'.

De kwatwormenplaag
Eind 17e, begin 18e eeuw leefde in Huizen Lambert Rijcksz Lustigh. Deze
man beschreef veel gebeurtenissen in het Gooi. Zijn geschriften zijn
bewaard gebleven In één van zijn geschriften staat:
"Anno 1721 doen was alhier in 't voorjaar op onse weijde gemeente, en
voornaam in de Blaricummerweijde de veltwormen soo sterck en magtigh
veele, dat sij bijna al graswortelen in de grond opaten, waardoor de
voorz. meent met weijnigh gras schuetkens is. Ja, op de maatlanden het
selve verderf".
Dat deze 'wormenplaag' geen fabeltje was bewijst het volgende bericht uit
de Gooi en Eemlander van 10 Mei 1902:
"Weinige weken terug voorspelde elkeen, dat de Meent deze zomer beter zou wezen, dan zij in jaren geweest was. Bij het guurder worden en blijven van het weder, verflauwt de hoop echter al spoedig, en nu morgen het vee der Erfgooiers op het punt staat bezit te nemen van de uitgestrekte weide, nu
blijkt het, dat deze slechter is dan ooit. Gehele stukken zijn, totaal
kaal, doch niet het weder is hiervan de hoofdschuldige, maar een in deze
streken weinig voorkomende worm, welk diertje de wortels van het gras
afknaagt. Hetzelfde schadelijke beestje toonde zich ook een jaar of acht
geleden, met hetzelfde gevolg. Gelukkig (?) kwam toen de zee en er bleef
geen enkel meer over. Toch in deze tijd van het jaar is dit geneesmiddel
al weinig beter dan de kwaal"
Uit dit krantenartikel blijkt dat na 170 jaar nog geen remedie was
gevonden tegen deze plaag. Blijkbaar wist men ook niet dat 'het
schadelijke beestje' een insectenlarve was. In Van Dale uit 1872 staat
wel kwatworm en emelt, maar de enige verklaring is ' één der volksnamen
van den engerling'.

De bestrijding der emelten
Vóór de invoering van de Erfgooierswet in 1912 werden de meenten slecht
beheerd. Maatregelen om de 'wormenplaag' te bestrijden werden niet
genomen. Bij de Erfgooierswet werd de Vereniging Stad en Lande van
Gooiland opgericht. Deze beheerde de meenten van de scharende
erfgooiers Het bestuur deed er alles aan om de kwaliteit van de
weidegronden van deze veehouders te verbeteren. Voorzitter E. Luden
zocht voor de meentverbetering contact met de Landbouwhogeschool. Ter
bestrijding van de larven werd de Plantenziektenkundige Dienst van
Wageningen ingeschakeld. De correspondentie hierover is bewaard
gebleven. Allereerst werd een brochure gestuurd met de titel De
bestrijding der emelten. Daarin stond onder andere:
"De emelten, dat zijn pootlooze, grauwgeel gekleurde larven van de
lang­poot­muggen, behooren tot de ernstigste beschadigers van
ontginningsweiden" en verder "De emelten leven nooit langer dan één
jaar in den grond. Verreweg de talrijkste soort is Tipula Paludosa mgn,
waarvan de muggen in Augustus - September uitvliegen ".
Vooral de heer P.J. Schenk, Technisch Ambtenaar 1e klasse van de
hogeschool, heeft veel brieven over de emeltenplaag geschreven. In mei
1923 vraagt hij of de terreinen van 'Stad en Lande' door emelten
geteisterd worden. Uit het antwoord blijkt dat het niet het geval is. In
1924 en 1925 is het echter mis en volgen opgaven van
bestrijdingsmiddelen Als middel wordt opgegeven 1 kg Parijsch Groen
vermengd met 25 kg zemelen per hectare. Uit een onderzoek in het
laboratorium Koningh en Mooy blijkt dat het Parijsch Groen voor 55,4 %
uit arsenicum bestaat. Mogelijk schrikt men hiervan, want het handmatig
verspreiden levert ook gevaren op. Men gaat opzoek naar een natuurlijke
bestrijding.

De spreeuw
Begin maart 1925 stuurt P.J Schenk, de volgende brief naar Stad en Lande:
"De laatste vorstperiode heeft het gras in zijn geheel bruin gekleurd,
zoodat het vaststellen van de grootte en beschadigde plekken en de omvang van de beschadiging moeilijkheden opleverde. Vast staat echter, dat op vele plaatsen zeer veel emelten in de grond voorkomen, hetgeen aan de vale kleur van het gras reeds goed is te zien. Ook de vogels hebben dit feit geconstateerd en bij name op de Oostermeent waren duizenden Spreeuwen aan 't zoeken naar emelten. Overal vindt men gaatjes in de grond gestoken.Toch zijn nog vele emelten aanwezig ".
Aansluitend aan deze brief stuurt hij een gedrukte brochure De Spreeuw.
Hierin wordt het nut van de spreeuw voor de landbouw beschreven. Aan het
hoofdstuk "Waarom verdient de spreeuw een betere verzorging?" is het
volgende ontleend:
"Er zijn drie redenen, die den Plantenziektenkundigen Dienst hebben doen
besluiten een bijzondere zorg te gaan besteden aan den Spreeuw.
In de eerste plaats is de vraag naar bescherming van weiden en pas in
cultuur gebrachte gronden tegen de vreterij van allerlei insectenlarven,
emelten, junikeverlarven en Aphodius­larven urgent.
In de tweede plaats is ons gebleken, dat het thans gebruikelijke
nestkastje niet aan de verlangens van de Spreeuw voldoet. Hier en daar
betrekt hij het wel, maar lang niet in die mate als dat bijvoorbeeld
vroeger bij de proeven te Kootwijk.
In het buitenland, met name in het Köningsmoor, aan de spoorlijn
Bremen-Hamburg zijn onder leiding van Prof. Weber de Spreeuwen in groote kolonies tot broeden gebracht. En dat nog wel in nestkasten, die in groepen van 30 a 36 stuks (per 10 ha) bijeen aan houten stellages zijn
geslagen. (een tekening van een dergelijke stellage staat achter in de
brochure) Deze stellages staan op afstanden van ongeveer 500 m onbeschut in het open veld. Ze worden voor verreweg het grootste deel bewoond".

Stellages op de Oostermeent
Stad en Lande nam het idee uit Köningsmoor over en plaatste vier
gelijksoortige stellages op de Oostermeent. Ze bestonden ieder uit drie
staande ruwe boomstammen met diagonale stammen als versterking. Boven, op 3,40 m hoogte, stonden 34 nestkastjes. P.J. Schenk stuurde in mei 1926 hiervan een foto. Jarenlang bleef hij contact houden over dit project, vooral met de hoofdopzichter Herman Hz. de Gooijer. Deze moest hem de resultaten melden, zoals in juni 1927. Het uitvoerige rapport bevatte een tabel met de inhoud van elk kastje. Een samenvatting van dit onderzoek:

Stellage Eieren Jongen Nesten Niets
A ...........--- ......... 25 ....... 24 ....... 5
B .......... 19.......... --- ....... 18 ...... 10
C ............ 6.......... 10 ........ 18 ...... 14
D .......... ---........... 7........... 3 ....... 29
------------------------------------
Totaal... 25 ....... 42 ........ 63 ........ 58

Verdere rapporten ontbreken. Naast de emeltenbestrijding door de
spreeuwen, werd ook nog steeds Parijsch Groen toegepast. Het was nota
bene schadelijk voor de vogels, maar nergens werd vermeld of er sprake was
van dode spreeuwen. P.J. Schenk bleef het project in de gaten houden en
stuurde hierover regelmatig brieven.
Juni 1935: "Er werden opmerkelijk veel dotten doode emelten bijeen
gevon­den, die waarschijnlijk door vogels waren uitgespugt".
December 1936 : " de stellages op de Oostermeent in vervallen toestand
zijn geraakt en eerlang vernieuwing eischen." Januari 1937 :
"Gelieve prijsopgave 102 nestkasten". "Bij 100 stuks 85 cent per stuk voor
spreeuwen".
Stad en Lande antwoordt februari 1937:
"Er wordt geen gebruik gemaakt van aanbieding nestkastjes"
De emeltenplaag verminderde na de ruilverkaveling van 1937, waardoor een
betere afwatering mogelijk werd. Hierna vervielen de stellages, het laatst
zijn ze gezien omstreeks 1940. Wel zijn er nog afbeeldingen van in enkele
boeken.
Vreemd genoeg wordt in de correspondentie nooit gerept van de meeuwen
op de Oostermeent Als er een zwerm opdook, zeiden de Blaricumse boeren
gekscherend: "De burgemeester van Marken heeft weer zijn duiven
losgelaten". Misschien toonden deze zeemeeuwen geen belangstelling voor de larven. In de weilanden aan de Googweg te Muiderberg maakten de meeuwen wel jacht op de emelten.

---------------------------------------------------------------
Bronnen:
- Archief 'Stad en Lande' Meenten Doos 364 Ziekte in grasgewas.
- Gooi en Eemlander 10 mei 1902
- Gooijer, F.J.J. de. 1996 De Gooise Zomerkade en de Maatlanden. Tussen
Vecht en Eem jrg. 14 (4), 204/208.
- Jonkers, D.A.; Kole, R.A. & Taapken (red.) 1987. Vogels tussen Vecht en
Eem. Vogelwerkgroep Het Gooi en omstreken, Hilversum. 331-333.
- Kroniek Lambert Rijcksz Lustigh (1654-1727). Rijks Archief Haarlem 279.
inv. nr. 1527 A
- Plantenziektekundige Dienst Wageningen. 1925. De Spreeuw. Verslag en
Mededelingen van de Plantenziektekundige Dienst, Wageningen No. 38.
- Polak, H. Tusschen Vecht, Eem en Zee. N.V. Dagblad De Gooi en Eemlander,
Hilversum 1935
- Rapport betreffende de ruilverkaveling van gronden genaamd "de
Buitendijken" gelegen in de gemeenten Naarden en Muiden. (25.08.1937)
___________________________
Afbeelding :
- Tekening van Stellage van Toon de Jong (uit boek H. Polak) met
onderschrift: Huizen: Vogelbroedplaatsen op de Gooische Oostermeent.
______________________________________________________-

F.J.J. de Gooijer


• Reageren   • Doorsturen   • Afdrukken   • Waarschuwen   • Artikel schrijven  

Geplaatst door Redactie
28 januari 2007 14:09
1926 keer bekeken.

Klik hier om dit artikel toe te voegen aan uw weblogMeer van dit soort artikelen lezen?
_
Vergeet jezelf dan niet aan te melden. Ontvang 2x per maand 'Het beste van het web' via e-mail.
_Reacties Van leden

Je reactie
Het is alleen mogelijk te reageren wanneer je ingelogd bent.
_
Naam_Wachtwoord_
_
_
Benneke  
29 jan 2007 21:14
Het artikel heb ik met genoegen gelezen. Als zoon van een kweker weet ik hoeveel schade enelten aan de jonge planten kunnen toebrenge. Leuk ook was het gebruik van Parijs groen. Ik herkende dit nog. Dit werd gebruikt om door de potgrond te mengen of opgelost in water over de pas Verpotte plantjes te sproeien.
Later werd dit door chemische verdelgingsmiddelen vervangen.

Benneke

_
Gooilander  
16 dec 2014 13:08
STARTPAGINA
http://gooijer.nl.jouwpagina.nl
_

_
_
Gooilander  
16 dec 2014 13:10
Http://gooijer.nl.jouwpagina.nl

Andere Magazine artikelen
_
Categorie Buitenleven
_


Veilig online: de beste virusscanner ben je zelf
Natuurlijk bescherm je je pc met een virusscanner. Maar de beveiliging van je computer is niet iets dat je één keer instelt en daarna kunt vergeten. ...
Lees verder | Reacties 8 | Door 50plusser.nl | Toevoegen


Lief! IJsbeerwelpje zet eerste stapjes buiten
Dit drie maanden oude ijsbeerwelpje komt, samen met zijn moeder Victoria, voor het eerst buiten in het wildreservaat Highland Wildlife Park in Schotland. ...
Lees verder | Reacties 0 | Door 50plusser.nl | Toevoegen


Wijk bij Duurstede; wandelen In de voetstappen van Bonifatius
De Stichting Bonifatius-Dorestad heeft een nieuwe brochure uitgebracht. Daarin staat wat er in Wijk bij Duurstede verwijst naar Bonifatius. ...
Lees verder | Reacties 0 | Door MarianVisservanKlaarwater | Toevoegen


Nieuwe uitgaven op de Fiets en Wandelbeurs
Tijdens de komende editie van de Fiets en Wandelbeurs (2-4 maart 2018, Jaarbeurs Utrecht) zien diverse nieuwe publicaties het levenslicht: ...
Lees verder | Reacties 0 | Door MarianVisservanKlaarwater | Toevoegen


Struinen langs wandelhighlights tijdens fiets-en wandelbeurs (2-4 maart)
De Fiets en Wandelbeurs (2-4 maart) in Jaarbeurs biedt volop inspiratie aan iedereen die graag de wandelschoenen aanbindt. Van een weekendje ...
Lees verder | Reacties 0 | Door MarianVisservanKlaarwater | Toevoegen


Tips voor fiets- en wandelparadijs BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
Nieuw! Bourgogne-Franche-Comté is van 2 t/m 4 maart 2018 aanwezig op de Fiets & Wandelbeurs in Utrecht om zijn aanbod aan alle ...
Lees verder | Reacties 0 | Door MarianVisservanKlaarwater | Toevoegen


Fietsersbond pleit voor "overal 30 binnen de bebouwde kom"
De Fietsersbond wil dat in heel Nederland 30 de norm wordt binnen de bebouwde kom. ‘Door de steeds grotere verkeersdrukte staat de ...
Lees verder | Reacties 0 | Door 50plusser.nl | Toevoegen


Sterke daling aantal muskus- en beverratten
In 2017 hebben de waterschappen minder muskusratten gevangen, het aantal vangsten is gedaald tot bijna 62.000. Het aantal gevangen beverratten ...
Lees verder | Reacties 0 | Door 50plusser.nl | Toevoegen


Poolse bergfotograaf deelt magische winterfoto’s
De Poolse fotograaf Karol Nienartowicz heeft tijdens zijn vele tochten in de Poolse bergen adembenemende winterse taferelen vastgelegd. Onderstaande ...
Lees verder | Reacties 2 | Door Redactie | Toevoegen


Heb jij die walvis gezien? Kijk dan...omg!
Deze zeilers volgen een aantal walvissen waarbij ze zo nu en dan een glimp van de dieren opvangen. Totdat één van de dieren ...
Lees verder | Reacties 0 | Door 50plusser.nl | Toevoegen


Oogstfeest bij botanische tuin De Kruidhof
Op zaterdag 7 oktober 2017 sluit Botanische Tuin De Kruidhof in Buitenpost traditioneel haar seizoen af met een Oogstdag. Op deze feestelijke ...
Lees verder | Reacties 1 | Door 50plusser.nl | Toevoegen_


De laatste Artikel reacties
_


Door Peter Werkhoven op 05 dec 2017 13:01
_
Mag je deze foto's vrij gebruiken?
_
Artikel Poolse bergfotograaf deelt magische winterfoto’s
_
Bekijk het artikel en alle reactiesDoor HansvanDeventer op 01 dec 2017 16:03
_
Als je deze prachtige sprookjesachtige foto's ziet dan denk laat de sneeuw maar komen.
_
Artikel Poolse bergfotograaf deelt magische winterfoto’s
_
Bekijk het artikel en alle reactiesDoor LucCant1948 op 11 nov 2017 14:56
_
Indrukwekkend !
_
Artikel Vrouw in kajak wordt door jagende een walvis verrast
_
Bekijk het artikel en alle reactiesDoor AnneY op 21 sep 2017 11:13
_
In Marokko? ;-)
_
Artikel Je raadt nooit waar mijn geit is....NOOIT!
_
Bekijk het artikel en alle reactiesDoor Marianne op 19 sep 2017 19:22
_
Dierbaar plekje waar we graag komen.
_
Artikel Oogstfeest bij botanische tuin De Kruidhof
_
Bekijk het artikel en alle reactiesDoor Rianne43 op 13 sep 2017 19:24
_
Toch maar de brandweer bellen ?
_
Artikel Je raadt nooit waar mijn geit is....NOOIT!
_
Bekijk het artikel en alle reactiesDoor Snoekibo1 op 22 aug 2017 14:22
_
geweldig om te zien zo iets maak je maar 1 keer mee
_
Artikel Vrouw in kajak wordt door jagende een walvis verrast
_
Bekijk het artikel en alle reactiesDoor Mriet op 12 jul 2017 12:48
_
Beelschoon. Het geeft een mystieke sfeer weer.
_
Artikel 360 graden timelapse van de Zwitserse Alpen
_
Bekijk het artikel en alle reactiesDe beste Foto's van de dag
_
_


Stelling van de dag
05 januari 2016
74%Mee eens
_
19%Mee oneens
_
7%Geen mening
_


Laat uw stem meetellen!
_
Mee eens
Mee oneens
Geen mening
_
  Meer info
De best gelezen Artikelen
De meest bekeken artikelen van de afgelopen 12 maanden.
_

Stappenplan "wat te doen in Nederland" voor de emigratie
Voordat u gaat emigreren zijn er een aantal dingen die u ... lees verder


Wat werkt tegen slakken in huis en tuin
Na deze milde winter lijkt het alsof er na ieder buitje e... lees verder


Wijn en spijs combinaties
Bij ‘confit de canard', een klassiek gerecht uit de... lees verder


Dus mevrouw wil graag een lekker groot ijsje?
Deze schunnige ijsverkoper weet wel raad met Nederlandse ... lees verder


Kim Clijsters zorgt voor hilariteit op Wimbledon
Als een supporter vanaf de tribune scheeuwt dat ze voor e... lees verder


PUERTO BANUS
Deze beroemde 'glitter & glamour' jachthaven, vernoem... lees verder


Werken met zachtere steensoorten
Steen is een prachtig materiaal om mee te gaan beeldhouwe... lees verder


Daarom houden honden hun kop soms een beetje scheef!
Vraag jij je ook wel eens af waarom honden af en toe hun ... lees verder


_
 
_

50plusser.nl
Over 50plusser.nl
Homepage
Top 20 mogelijkheden
Nieuwsbrieven
Contact
Inloggen
Wachtwoord vergeten
Adverteren
Updates
Sitemap

Lidmaatschap
Gratis lidmaatschap
Plus lidmaatschap
Uitschrijven

IK
Mijn profiel
Mensen uitnodigen
Mijn plekken op internet
Profielfoto's
Hoofdfoto's aanpassen
Gegevens aanpassen
Gebruikersnaam wijzigen
Wachtwoord wijzigen
E-mailadres wijzigen

Leden
Overzicht
Nu online
Verjaardagen
Top 150 woonplaatsen
Mooie profielpagina's
Wie doet wat?
Overzicht
Mijn acties
Wat doen mijn vrienden

Prikbord
Alle berichten
Mijn berichten
Berichten van mijn vrienden

Van de dag
Foto's
Weerfoto's
Fotobewerkingen
Zwart/wit foto's
Video's
Stellingen

Fotoboeken
Overzicht
Mijn fotoboeken
Top fotoboeken

Fotowedstrijd
Overzicht
Huidige top 25
Winnaars
Voorgaande wedstrijden

Chatboxen
1 op 1 livechat
ChatBox
Clubs
Overzicht
Populaire clubs
Nieuwe clubs
Start een club

Blogs
Overzicht
Populaire weblogs
Start een weblog

Forum
Alle forums
Onderwerpen van vandaag
Onderwerpen van deze week
Zoeken

Cursussen
Software
Websites
Gezondheid
50plusser.nl

Zoek & Deel
Overzicht
Wandelroutes
Fietsroutes
Natuurgebieden
Bezienswaardigheden
Campings
Autoroutes
Motorroutes
Overige
Nieuws
Krantenkoppen
Weerbericht

Magazine
Artikelen
Artikel schrijven
Interviews

Geheugensteun
Overzicht
Verjaardagen
Trouwdagen
Abonnementen
Wachtwoorden
Boodschappen
Feestdagen
Overige

Extra
Recepten
Evenementen agenda
Ga je mee?
Webgids
Marktplaats
Spelletjes
Braintraining
E-cards maken
Desktop achtergronden
Software downloads
Animaties
Fotokalenders maken
Vandaag
4 berichten
0 tweets
2 foto's
27 reacties

RSS Feeds
Website RSS
Magazine RSS
Weblog RSS
Club RSS

Onze websites
50plusser.nl
50plusLove.nl
50plusComputercursus.nl
50plusGeheugensteun.nl
MamaApps.nl

Plus lidmaatschap
Word Plus lid voor maar
€ 1,79 per maand!


50plusser.nl
© 2005-2018
KVK 32121371


_
_