Word gratis lid     Inloggen
Cookies op 50plusser.nl

50plusser maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. 50plusser gebruikt functionele en analytische cookies om u een optimale bezoekerservaring te bieden. Bovendien plaatsen derde partijen tracking cookies om u gepersonaliseerde advertenties te tonen en om buiten de website van 50plusser relevante aanbiedingen van 50plusser te doen. Ook worden er tracking cookies geplaatst door social media-netwerken.
Door op Akkoord te klikken gaat u hiermee akkoord.

Akkoord


Klik hier voor meer informatie.
Home
Magazine
Foto van de Dag
Filmpjes
Recepten
Prikbord
Fotowedstrijd
Blogs
Forum
Kranten
Clubs
Tutorials
Agenda
Leden
 
Alles
Actualiteiten
Buitenleven
Digitaal
Fotografie
Gezondheid
Lifestyle
Opmerkelijk
Voeding
Wetenschap


Hersencellen betrokken bij aanleg slapeloosheid gevondenStockfoto: Pixabay CC
Stockfoto: Pixabay CC

Een internationaal team van wetenschappers heeft voor het eerst de cellen, gebieden en biologische processen in het brein gevonden die betrokken zijn bij de genetische aanleg voor slapeloosheid. Dit was mogelijk door het verzamelen van DNA en slaapgegevens bij maar liefst 1.3 miljoen mensen. De resultaten zijn een belangrijke stap in het ontrafelen van de biologische mechanismen die zorgen voor slapeloosheid.


Na­tu­re Ge­ne­tics heeft de uit­kom­sten van dit on­der­zoek ge­pu­bli­ceerd.

Sla­pe­loos­heid is een van de meest voor­ko­men­de ge­zond­heids­klach­ten. Vele men­sen heb­ben af en toe een slech­te nacht. Eén op de tien men­sen slaapt zelfs chro­nisch slecht en heeft daar over­dag ern­sti­ge last van. We­reld­wijd lij­den 770 mil­joen men­sen aan chro­ni­sche sla­pe­loos­heid.

Kwets­baar­heid ver­an­kerd in het brein
Hoe­wel be­han­de­ling de symp­to­men ver­licht, blij­ven de mees­te sla­pe­lo­zen zich ook na be­han­de­ling kwets­baar voe­len voor een nieu­we serie slech­te nach­ten. Deze kwets­baar­heid is deels er­fe­lijk be­paald en lijkt ver­an­kerd in de aan­leg van het brein. Tot nu toe von­den we­ten­schap­pers slechts een paar genen voor deze kwets­baar­heid en bleef het een raad­sel waar deze genen in het brein tot ver­sto­ren­de slaap lei­den. Deze ken­nis is cru­ci­aal voor de ont­wik­ke­ling van be­te­re be­han­de­lin­gen.

Meer ge­ne­ti­sche data dan ooit te­vo­ren
De Am­ster­dam­se hoog­le­raar Sta­tis­ti­sche Ge­ne­ti­ca Da­niel­le Post­hu­ma (Vrije Uni­ver­si­teit Am­ster­dam) en hoog­le­raar Neu­ro­fy­si­o­lo­gie Eus Van So­me­ren, (Ne­der­lands Her­sen­in­sti­tuut) zoch­ten met een grote groep we­ten­schap­pers en co­hor­ten, waar­on­der de UK­Bi­o­bank en het in de Ver­e­nig­de Sta­ten ge­ves­tig­de be­drijf 23and­Me, uit waar deze genen zit­ten. Ge­za­men­lijk kon­den ze DNA en slaap­ge­ge­vens ver­za­me­len van maar liefst 1.3 mil­joen men­sen.

De on­der­zoe­kers von­den 956 genen die bij­dra­gen aan het ri­si­co op sla­pe­loos­heid. Dit werd mo­ge­lijk door de gi­gan­ti­sche hoe­veel­heid ge­ne­ti­sche data, meer dan ooit bij el­kaar ge­bracht. Ver­vol­gens on­der­zoch­ten ze welke bi­o­lo­gi­sche pro­ces­sen, cel­len en ge­bie­den in de her­se­nen ge­bruik maken van deze genen. Zij von­den een deel van de ri­si­co­ge­nen voor sla­pe­loos­heid in axo­nen, de uit­lo­pers van her­sen­cel­len waar­mee ze met el­kaar kun­nen com­mu­ni­ce­ren. Een ander deel van de ri­si­co­ge­nen was ac­tief in be­paal­de cel­len in delen van de fron­ta­le her­sen­schors of in lager ge­le­gen her­sen­ker­nen. De be­trok­ken­heid bij sla­pe­loos­heid van de­zelf­de her­sen­ge­bie­den is re­cent ook ge­sug­ge­reerd uit on­der­zoek met MRI-scans bij sla­pe­lo­zen. De be­vin­din­gen blij­ken dus con­sis­tent.

Spe­ci­fie­ke her­sen­cel­len van be­lang bij sla­pe­loos­heid
“Ons on­der­zoek laat zien dat het ri­si­co op sla­pe­loos­heid, net zoals bij an­de­re neu­ro­psy­chi­a­tri­sche aan­doe­nin­gen, be­paald wordt door hon­der­den genen, met elk maar een heel klein ef­fect. De in­di­vi­du­e­le ri­si­co­ge­nen zijn op zich niet zo in­te­res­sant. Waar het om gaat is hoe ze ge­za­men­lijk het ri­si­co op sla­pe­loos­heid kun­nen doen toe­ne­men. We on­der­zoch­ten dat met een nieu­we me­tho­de, waar­door we heel spe­ci­fiek be­paal­de typen cel­len in het brein kon­den aan­wij­zen, zoals de zo­ge­naam­de 'me­di­um spiny' neu­ro­nen”, ver­telt Post­hu­ma. “De be­vin­din­gen zijn een door­braak, omdat we nu voor het al­ler­eerst ook in het la­bo­ra­to­ri­um in in­di­vi­du­e­le her­sen­cel­len naar on­der­lig­gen­de me­cha­nis­men kun­nen gaan zoe­ken", zegt Guus Smit, een bij de stu­die be­trok­ken VU-neu­ro­bi­o­loog. “Het is on­voor­stel­baar fas­ci­ne­rend dat we te­gen­woor­dig kun­nen gaan be­grij­pen wat er op het mi­cro­ni­veau van mo­le­cu­len en cel­len in het brein ge­beurt, juist omdat we op ma­cro­ni­veau, dus we­reld­wijd, met zijn allen zo veel ge­ge­vens bij­een kun­nen krij­gen”, ver­volgt VU-pro­mo­ven­dus Phi­lip Jan­sen, eer­ste au­teur van de pu­bli­ca­tie.

Sla­pe­loos­heid toont ver­want­schap met stem­mings­stoor­nis­sen
De on­der­zoe­kers ver­ge­le­ken ook de ri­si­co­ge­nen voor sla­pe­loos­heid met ri­si­co­ge­nen voor an­de­re stoor­nis­sen. Ver­as­send ge­noeg was er wei­nig over­lap met genen die een rol spe­len bij in­di­vi­du­e­le ver­schil­len in slaap­ken­mer­ken, bij­voor­beeld of ie­mand meer een och­tend- of avond­ty­pe is. In plaats daar­van was er een ster­ke over­lap met angst- en stem­mings­stoor­nis­sen. “Een heel be­lang­rij­ke be­vin­ding want we heb­ben de oor­za­ken voor sla­pe­loos­heid steeds ge­zocht in de cir­cuits in de her­se­nen die slaap re­ge­len. We moe­ten onze aan­dacht dus ver­schui­ven naar cir­cuits die emo­tie, stress en span­ning re­ge­len. De eer­ste re­sul­ta­ten die we daar­van heb­ben zijn di­rect al spec­ta­cu­lair”, aldus Van So­me­ren. “Deze stu­die is een enorm stap voor­waarts in het be­grij­pen van de ge­ne­ti­sche aan­leg voor sla­pe­loos­heid. De be­vin­din­gen on­der­stre­pen dat we sla­pe­loos­heid se­ri­eus moe­ten nemen, van­we­ge de over­lap­pen­de aan­leg voor psy­chi­a­tri­sche stoor­nis­sen en me­ta­bo­le stoor­nis­sen die een rol spe­len bij over­ge­wicht en dia­be­tes”, stelt me­de­au­teur Vla­di­mir Vacic, Se­ni­or Sci­en­tist in Com­puta­ti­o­nal Bi­o­lo­gy bij 23and­Me.


Bron: VU


• Reageren   • Doorsturen   • Afdrukken   • Waarschuwen   • Artikel schrijven  

Geplaatst door Redactie
06 maart 2019 12:38
293 keer bekeken.

Klik hier om dit artikel toe te voegen aan uw weblogMeer van dit soort artikelen lezen?
_
Vergeet jezelf dan niet aan te melden. Ontvang 2x per maand 'Het beste van het web' via e-mail.
_Reacties Van leden

Je reactie
Het is alleen mogelijk te reageren wanneer je ingelogd bent.
_
Naam_Wachtwoord_


Er zijn nog geen reacties gegeven.
Andere Magazine artikelen
_
Categorie Gezondheid
_


Spoedig herstel na darmkankeroperatie dankzij robot
Bijzonder nieuws in de nationale darmkankermaand: in Máxima Medisch Centrum wordt vanaf nu de operatierobot ingezet bij darmkankeringrepen. ...
Lees verder | Reacties 0 | Door Redactie | Toevoegen


Lichte stijging TBC-patiënten in Nederland in 2018
Het aantal tuberculosepatiënten in Nederland is in 2018 licht gestegen. Afgelopen jaar werd bij 806 mensen tuberculose (TBC) geconstateerd, ...
Lees verder | Reacties 0 | Door Redactie | Toevoegen


Nieuwe meetmethode maakt ervaring van slapeloosheid beter zichtbaar
Vrijdag 15 maart is het Internationale Dag van de Slaap, waarbij het mede draait om gezondheidsproblemen die slapeloosheid met zich mee kan brengen. ...
Lees verder | Reacties 0 | Door Redactie | Toevoegen


Het Oogziekenhuis start project om blindheid te voorkomen met behulp van kunstmatige intelligentie
De oogziekte glaucoom komt vaak voor in Nederland. In Nederland zijn zo’n 50.000 mensen blind aan één of beide ogen en ...
Lees verder | Reacties 0 | Door Redactie | Toevoegen


Betere toegang tot medische zorg voor onverzekerden
Vanaf deze maand hebben personen zonder zorgverzekering recht op de noodzakelijke medische zorg, ook als het niet spoedeisend is. Het gaat ...
Lees verder | Reacties 0 | Door Redactie | Toevoegen


Goedkoopste middel meest effectief tegen Ďzonneschadeí
Een crème die mensen zelf thuis kunnen aanbrengen, blijkt de meest effectieve therapie te zijn tegen de veel voorkomende huidaandoening ...
Lees verder | Reacties 0 | Door Redactie | Toevoegen


Wetenschappers voorspellen verspreiding tropische muggen
Een groep internationale wetenschappers, waaronder onderzoekers van het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG), bestudeerden de invloed ...
Lees verder | Reacties 0 | Door Redactie | Toevoegen


Jaarlijks krijgen nog steeds 14.000 mensen darmkanker
Jaarlijks krijgen meer dan 14.000 mensen in Nederland de diagnose darmkanker. Dat terwijl uit het grootste onderzoek ooit naar kankerpreventie ...
Lees verder | Reacties 0 | Door 50plusser.nl | Toevoegen


Bionische ledematen waardoor mensen weer kunnen wandelen, rennen en dansen
Hugh Herr verloor beide benen in een klimongeluk. Hij ontwikkelde zijn eigen bionische ledenmaten waardoor hij na jaren weer kon klimmen. ...
Lees verder | Reacties 0 | Door 50plusser.nl | Toevoegen


Nieuwe techniek bespaart dialysepatiënten een operatie
Met een nieuwe techniek kunnen vaatchirurgen in vijftien minuten een vaattoegang maken voor dialysepatiënten, waardoor een operatie niet meer nodig is. ...
Lees verder | Reacties 0 | Door 50plusser.nl | Toevoegen_


De laatste Artikel reacties
_


Door Warbout op 11 nov 2018 22:27
_
De griepprik is wetenschappelijk niet bewezen dat het helpt. Volgens huisarts v.d. linden te Rotterdam ...
_
Artikel Vaccinatiegraad tegen griep moet omhoog
_
Bekijk het artikel en alle reactiesDoor Rinus1948 op 22 okt 2018 13:41
_
Ga weg met dat vervelende hysterisch wijf !
_
Artikel Wat knap van Patty Brard! Ze is van 97,9 kilo naar 69,8 kilo afgevallen
_
Bekijk het artikel en alle reactiesDoor 50plusser.nl op 27 sep 2018 16:14
_
Dat vind ik een goed punt. En ik vind dat we geen week maar dat we iedere dag bij eenzame mensen stil moeten staan. ...
_
Artikel De Week tegen Eenzaamheid, honderden activiteiten om eenzame mensen te steunen
_
Bekijk het artikel en alle reactiesDoor Mila01 op 27 sep 2018 11:22
_
Er worden dan wel activiteiten gehouden maar ik mis Amsterdam maar wat mij wel bevalt is dat er nu eens ...
_
Artikel De Week tegen Eenzaamheid, honderden activiteiten om eenzame mensen te steunen
_
Bekijk het artikel en alle reactiesDoor Mariet53 op 11 sep 2018 16:13
_
Mijn complimenten voor haar kleinzoon , dat hij toch met haar bezig is, en er voor zorgt dat ze niet ...
_
Artikel Kleinzoon bedenkt watersnoepjes zodat zijn oma met dementie niet uitdroogt
_
Bekijk het artikel en alle reactiesDoor 50plusser.nl op 26 aug 2018 18:37
_
Geen idee, hoe zwaar is jouw rugzak meestal Peter? Ik sleep vaak mijn camera en statief mee dat tikt ...
_
Artikel De 'zwevende rugzak' is een revolutionaire uitvinding en een uitkomst voor veel ouderen die van lange wandelingen houden
_
Bekijk het artikel en alle reactiesDoor Jonna op 26 aug 2018 12:14
_
Leuk idee maar een waterijsje heeft hetzelfde effect denk ik, de snoepjes zijn beter hanteerbaar dat ...
_
Artikel Kleinzoon bedenkt watersnoepjes zodat zijn oma met dementie niet uitdroogt
_
Bekijk het artikel en alle reactiesDoor Peter Werkhoven op 26 aug 2018 11:28
_
Grandioos idee . . . .
_
Artikel Kleinzoon bedenkt watersnoepjes zodat zijn oma met dementie niet uitdroogt
_
Bekijk het artikel en alle reactiesDe beste Foto's van de dag
_
_


Stelling van de dag
05 januari 2016
75%Mee eens
_
18%Mee oneens
_
7%Geen mening
_


Laat uw stem meetellen!
_
Mee eens
Mee oneens
Geen mening
_
  Meer info
De best gelezen Artikelen
De meest bekeken artikelen van de afgelopen 12 maanden.
_

Hoe cast je filmpjes vanaf PC naar Chromecast (tv) met de Videostream app voor Google Chrome!
Wat een openbaring! Het casten van films naar mijn tv via... lees verder


Gekweekte Noorse zalm is het meest giftige voedsel ter wereld
Door de groeiende populariteit van Noorse zalm puilen de ... lees verder


15 foto's van Shikhei Goh, alias koning macro!
Hij woont op het eiland Batam, ongeveer 45 minuten varen ... lees verder


Het verhaal achter 'A ticket to ride' van The Beatles
Volgens John Lennon was "Ticket to ride" een kaart die pr... lees verder


Kleinzoon bedenkt watersnoepjes zodat zijn oma met dementie niet uitdroogt
Veel mensen met Alzheimer voelen geen dorstprikkel of kun... lees verder


Recept: Bami Goreng van Oma Moesje
Dit recept is op de receptenpagina door Frits gedeeld. He... lees verder


LuckyTV neemt Kees van der Staaij op de hak
Dit is misschien wel de beste manier waarop er op het Hom... lees verder


Man springt op een walvis en snijdt een verstrikkend touw los
Visser Sam springt op aandringen van zijn collega op een ... lees verder


_
 
_

50plusser.nl
Over 50plusser.nl
Homepage
Top 20 mogelijkheden
Nieuwsbrieven
Contact
Inloggen
Wachtwoord vergeten
Adverteren
Privacystatement & Cookiebeleid
Sitemap

Lidmaatschap
Gratis lidmaatschap
Plus lidmaatschap
Uitschrijven

IK
Mijn profiel
Mensen uitnodigen
Mijn plekken op internet
Profielfoto's
Hoofdfoto's aanpassen
Gegevens aanpassen
Gebruikersnaam wijzigen
Wachtwoord wijzigen
E-mailadres wijzigen

Leden
Overzicht
Nu online
Verjaardagen
Wie doet wat?
Overzicht
Mijn acties
Wat doen mijn vrienden

Prikbord
Alle berichten
Mijn berichten
Berichten van mijn vrienden

Van de dag
Foto's
Weerfoto's
Fotobewerkingen
Zwart/wit foto's
Video's
Stellingen

Fotoboeken
Overzicht
Mijn fotoboeken
Top fotoboeken

Fotowedstrijd
Overzicht
Huidige top 25
Winnaars
Voorgaande wedstrijden

Chatboxen
1 op 1 livechat
ChatBox
Clubs
Overzicht
Populaire clubs
Nieuwe clubs
Start een club

Blogs
Overzicht
Populaire weblogs
Start een weblog

Forum
Alle forums
Onderwerpen van vandaag
Onderwerpen van deze week
Zoeken

Cursussen
Software
Websites
Gezondheid
50plusser.nl

Zoek & Deel
Overzicht
Wandelroutes
Fietsroutes
Natuurgebieden
Bezienswaardigheden
Campings
Autoroutes
Motorroutes
Overige
Nieuws
Krantenkoppen
Weerbericht

Magazine
Artikelen
Artikel schrijven
Interviews

Extra
Recepten
Evenementen agenda
Ga je mee?
Webgids
Marktplaats
Spelletjes
Braintraining
E-cards maken
Desktop achtergronden
Software downloads
Animaties
Fotokalenders maken
Vandaag
34 berichten
0 tweets
67 foto's
2 reacties

RSS Feeds
Website RSS
Magazine RSS
Weblog RSS
Club RSS

Onze websites
50plusser.nl

Plus lidmaatschap
Word Plus lid voor maar
€ 1,79 per maand!


50plusser.nl
© 2005-2019
Publishious

Camino de las Puentezuelas s/n Buzůn 4 29.120 Alhaurin el Grande
CIF / NIF : Y 5412747 X

_
_