Word gratis lid     Inloggen
Cookies op 50plusser.nl

50plusser maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. 50plusser gebruikt functionele en analytische cookies om u een optimale bezoekerservaring te bieden. Bovendien plaatsen derde partijen tracking cookies om u gepersonaliseerde advertenties te tonen en om buiten de website van 50plusser relevante aanbiedingen van 50plusser te doen. Ook worden er tracking cookies geplaatst door social media-netwerken.
Door op Akkoord te klikken gaat u hiermee akkoord.

Akkoord


Klik hier voor meer informatie.
Home
Magazine
Foto van de Dag
Filmpjes
Recepten
Prikbord
Fotowedstrijd
Blogs
Forum
Kranten
Clubs
Tutorials
Agenda
Leden
 
Alles
Actualiteiten
Buitenleven
Digitaal
Fotografie
Gezondheid
Lifestyle
Opmerkelijk
Voeding
Wetenschap


Hersencellen betrokken bij aanleg slapeloosheid gevondenStockfoto: Pixabay CC
Stockfoto: Pixabay CC

Een internationaal team van wetenschappers heeft voor het eerst de cellen, gebieden en biologische processen in het brein gevonden die betrokken zijn bij de genetische aanleg voor slapeloosheid. Dit was mogelijk door het verzamelen van DNA en slaapgegevens bij maar liefst 1.3 miljoen mensen. De resultaten zijn een belangrijke stap in het ontrafelen van de biologische mechanismen die zorgen voor slapeloosheid.


Na­tu­re Ge­ne­tics heeft de uit­kom­sten van dit on­der­zoek ge­pu­bli­ceerd.

Sla­pe­loos­heid is een van de meest voor­ko­men­de ge­zond­heids­klach­ten. Vele men­sen heb­ben af en toe een slech­te nacht. Eén op de tien men­sen slaapt zelfs chro­nisch slecht en heeft daar over­dag ern­sti­ge last van. We­reld­wijd lij­den 770 mil­joen men­sen aan chro­ni­sche sla­pe­loos­heid.

Kwets­baar­heid ver­an­kerd in het brein
Hoe­wel be­han­de­ling de symp­to­men ver­licht, blij­ven de mees­te sla­pe­lo­zen zich ook na be­han­de­ling kwets­baar voe­len voor een nieu­we serie slech­te nach­ten. Deze kwets­baar­heid is deels er­fe­lijk be­paald en lijkt ver­an­kerd in de aan­leg van het brein. Tot nu toe von­den we­ten­schap­pers slechts een paar genen voor deze kwets­baar­heid en bleef het een raad­sel waar deze genen in het brein tot ver­sto­ren­de slaap lei­den. Deze ken­nis is cru­ci­aal voor de ont­wik­ke­ling van be­te­re be­han­de­lin­gen.

Meer ge­ne­ti­sche data dan ooit te­vo­ren
De Am­ster­dam­se hoog­le­raar Sta­tis­ti­sche Ge­ne­ti­ca Da­niel­le Post­hu­ma (Vrije Uni­ver­si­teit Am­ster­dam) en hoog­le­raar Neu­ro­fy­si­o­lo­gie Eus Van So­me­ren, (Ne­der­lands Her­sen­in­sti­tuut) zoch­ten met een grote groep we­ten­schap­pers en co­hor­ten, waar­on­der de UK­Bi­o­bank en het in de Ver­e­nig­de Sta­ten ge­ves­tig­de be­drijf 23and­Me, uit waar deze genen zit­ten. Ge­za­men­lijk kon­den ze DNA en slaap­ge­ge­vens ver­za­me­len van maar liefst 1.3 mil­joen men­sen.

De on­der­zoe­kers von­den 956 genen die bij­dra­gen aan het ri­si­co op sla­pe­loos­heid. Dit werd mo­ge­lijk door de gi­gan­ti­sche hoe­veel­heid ge­ne­ti­sche data, meer dan ooit bij el­kaar ge­bracht. Ver­vol­gens on­der­zoch­ten ze welke bi­o­lo­gi­sche pro­ces­sen, cel­len en ge­bie­den in de her­se­nen ge­bruik maken van deze genen. Zij von­den een deel van de ri­si­co­ge­nen voor sla­pe­loos­heid in axo­nen, de uit­lo­pers van her­sen­cel­len waar­mee ze met el­kaar kun­nen com­mu­ni­ce­ren. Een ander deel van de ri­si­co­ge­nen was ac­tief in be­paal­de cel­len in delen van de fron­ta­le her­sen­schors of in lager ge­le­gen her­sen­ker­nen. De be­trok­ken­heid bij sla­pe­loos­heid van de­zelf­de her­sen­ge­bie­den is re­cent ook ge­sug­ge­reerd uit on­der­zoek met MRI-scans bij sla­pe­lo­zen. De be­vin­din­gen blij­ken dus con­sis­tent.

Spe­ci­fie­ke her­sen­cel­len van be­lang bij sla­pe­loos­heid
“Ons on­der­zoek laat zien dat het ri­si­co op sla­pe­loos­heid, net zoals bij an­de­re neu­ro­psy­chi­a­tri­sche aan­doe­nin­gen, be­paald wordt door hon­der­den genen, met elk maar een heel klein ef­fect. De in­di­vi­du­e­le ri­si­co­ge­nen zijn op zich niet zo in­te­res­sant. Waar het om gaat is hoe ze ge­za­men­lijk het ri­si­co op sla­pe­loos­heid kun­nen doen toe­ne­men. We on­der­zoch­ten dat met een nieu­we me­tho­de, waar­door we heel spe­ci­fiek be­paal­de typen cel­len in het brein kon­den aan­wij­zen, zoals de zo­ge­naam­de 'me­di­um spiny' neu­ro­nen”, ver­telt Post­hu­ma. “De be­vin­din­gen zijn een door­braak, omdat we nu voor het al­ler­eerst ook in het la­bo­ra­to­ri­um in in­di­vi­du­e­le her­sen­cel­len naar on­der­lig­gen­de me­cha­nis­men kun­nen gaan zoe­ken", zegt Guus Smit, een bij de stu­die be­trok­ken VU-neu­ro­bi­o­loog. “Het is on­voor­stel­baar fas­ci­ne­rend dat we te­gen­woor­dig kun­nen gaan be­grij­pen wat er op het mi­cro­ni­veau van mo­le­cu­len en cel­len in het brein ge­beurt, juist omdat we op ma­cro­ni­veau, dus we­reld­wijd, met zijn allen zo veel ge­ge­vens bij­een kun­nen krij­gen”, ver­volgt VU-pro­mo­ven­dus Phi­lip Jan­sen, eer­ste au­teur van de pu­bli­ca­tie.

Sla­pe­loos­heid toont ver­want­schap met stem­mings­stoor­nis­sen
De on­der­zoe­kers ver­ge­le­ken ook de ri­si­co­ge­nen voor sla­pe­loos­heid met ri­si­co­ge­nen voor an­de­re stoor­nis­sen. Ver­as­send ge­noeg was er wei­nig over­lap met genen die een rol spe­len bij in­di­vi­du­e­le ver­schil­len in slaap­ken­mer­ken, bij­voor­beeld of ie­mand meer een och­tend- of avond­ty­pe is. In plaats daar­van was er een ster­ke over­lap met angst- en stem­mings­stoor­nis­sen. “Een heel be­lang­rij­ke be­vin­ding want we heb­ben de oor­za­ken voor sla­pe­loos­heid steeds ge­zocht in de cir­cuits in de her­se­nen die slaap re­ge­len. We moe­ten onze aan­dacht dus ver­schui­ven naar cir­cuits die emo­tie, stress en span­ning re­ge­len. De eer­ste re­sul­ta­ten die we daar­van heb­ben zijn di­rect al spec­ta­cu­lair”, aldus Van So­me­ren. “Deze stu­die is een enorm stap voor­waarts in het be­grij­pen van de ge­ne­ti­sche aan­leg voor sla­pe­loos­heid. De be­vin­din­gen on­der­stre­pen dat we sla­pe­loos­heid se­ri­eus moe­ten nemen, van­we­ge de over­lap­pen­de aan­leg voor psy­chi­a­tri­sche stoor­nis­sen en me­ta­bo­le stoor­nis­sen die een rol spe­len bij over­ge­wicht en dia­be­tes”, stelt me­de­au­teur Vla­di­mir Vacic, Se­ni­or Sci­en­tist in Com­puta­ti­o­nal Bi­o­lo­gy bij 23and­Me.


Bron: VU


• Reageren   • Doorsturen   • Afdrukken   • Waarschuwen   • Artikel schrijven  

Geplaatst door Redactie
06 maart 2019 12:38
497 keer bekeken.

Klik hier om dit artikel toe te voegen aan uw weblogMeer van dit soort artikelen lezen?
_
Vergeet jezelf dan niet aan te melden. Ontvang 2x per maand 'Het beste van het web' via e-mail.
_Reacties Van leden

Je reactie
Het is alleen mogelijk te reageren wanneer je ingelogd bent.
_
Naam_Wachtwoord_


Er zijn nog geen reacties gegeven.
Andere Magazine artikelen
_
Categorie Gezondheid
_


Coronavirus: 2 Covid-onderzoeken van UMCG krijgen subsidie van ZonMW
Twee Covid-gerelateerde onderzoeken van het UMCG hebben een subsidie ontvangen van ZonMW. Het gaat om een studie naar Covid-patiënten ...
Lees verder | Reacties 1 | Door 50plusser.nl | Toevoegen


KBO-PCOB: denk aan de mantelzorgers bij mogelijke nieuwe coronagolf!
KBO-PCOB staat volledig achter het advies van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) om bij een mogelijke tweede coronagolf nadrukkelijker ...
Lees verder | Reacties 0 | Door 50plusser.nl | Toevoegen


Fillers kunnen leiden tot afsterven weefsels en blindheid
Het inspuiten van fillers kan leiden tot het afsterven van weefsel en in het slechtse geval zelfs tot blindheid. Dat blijkt uit onderzoek ...
Lees verder | Reacties 0 | Door 50plusser.nl | Toevoegen


Deze week eerste collecte sinds uitbraak corona
Met de nieuwe spot van Stichting Collecteplan willen de collecterende goede doelen mensen aanmoedigen hun deuren weer te openen voor collectanten. ...
Lees verder | Reacties 0 | Door 50plusser.nl | Toevoegen


Patiënt met zeldzame kanker slechter af
Mensen met een zeldzame vorm van kanker zijn gemiddeld genomen slechter af dan patiënten met een veelvoorkomende vorm van de ziekte. ...
Lees verder | Reacties 0 | Door 50plusser.nl | Toevoegen


Glaucoom; één van de belangrijkste oorzaken van blindheid
Van 8 t/m 14 maart is de Wereld Glaucoomweek om aandacht te vragen voor de oogziekte glaucoom. Deze sluipende oogziekte geeft pijnloze signalen ...
Lees verder | Reacties 0 | Door 50plusser.nl | Toevoegen


ReumaNederland kondigt offensief tegen artrose aan
ReumaNederland heeft dinsdag 3 maart tijdens een symposium bekendgemaakt een offensief te starten tegen artrose. Het offensief moet in het ...
Lees verder | Reacties 0 | Door 50plusser.nl | Toevoegen


Corona in Nederland: zo was je je handen virusvrij
Het belangrijkste advies om coronabesmetting te voorkomen luidt: was goed je handen. Maar hoe doe je dat nou écht goed? We geven je ...
Lees verder | Reacties 0 | Door 50plusser.nl | Toevoegen


RSI-klachten, verdwenen zijn ze niet
RSI-klachten komen overal ter wereld voor. Dus ook in Nederland. In veel beroepsgroepen is de klacht te horen. Maar liefst een kwart van ...
Lees verder | Reacties 0 | Door 50plusser.nl | Toevoegen


Ben Kavanagh laat zien wat het dagelijks leven in Wuhan is
Hij werkt als leraar in Wuhan en laat zijn routine zien als hij boodschappen gaat doen.
Lees verder | Reacties 0 | Door 50plusser.nl | Toevoegen_


De laatste Artikel reacties
_


Door Warbout op 23 jul 2020 23:55
_
Jammer dat nog veel mensen niet wakker zijn want hier zit veel meer achter dan corona. Er zijn de helft ...
_
Artikel Coronavirus: 2 Covid-onderzoeken van UMCG krijgen subsidie van ZonMW
_
Bekijk het artikel en alle reactiesDoor Warbout op 24 jan 2020 00:04
_
Hoe komt het toch dat er mensen zijn die geloven dat de griepprik zou helpen. Er is bewezen dat de griepprik ...
_
Artikel NVZ: Griepvaccinatiegraad in ziekenhuizen stijgt met 9%
_
Bekijk het artikel en alle reactiesDoor Hopsch op 09 dec 2019 14:52
_
Wij - beiden 75 - gaan 3 x per week naar de sportschool met als aanvulling sauna. lopen vaak - als oefening ...
_
Artikel Dood door vallen sluipmoordenaar voor senioren
_
Bekijk het artikel en alle reactiesDoor Levendwater op 30 nov 2019 16:15
_
Het ziet er zeer slecht uit. Toen ik jong volwassen was had ik tijdelijk gerookt. Vrij kort hoor. Ondanks ...
_
Artikel Schokkende beelden van pikzwarte longen kettingroker gaan viraal
_
Bekijk het artikel en alle reactiesDoor 50plusser.nl op 21 nov 2019 18:59
_
Wat goed!
_
Artikel Schokkende beelden van pikzwarte longen kettingroker gaan viraal
_
Bekijk het artikel en alle reactiesDoor Janonwheels op 21 nov 2019 18:44
_
GELUKKIG ROOK IK AL MEER DAN 34JAAR NIET MEER!!
_
Artikel Schokkende beelden van pikzwarte longen kettingroker gaan viraal
_
Bekijk het artikel en alle reactiesDoor Redone op 20 nov 2019 10:47
_
Al die stakingen hebben we wel aan dit kabinet te danken, er is toch overal op bezuinigd, behalve op ...
_
Artikel Landelijke ziekenhuisstaking woensdag: honderden operaties afgezegd
_
Bekijk het artikel en alle reactiesDoor Vriend55 op 18 nov 2019 16:21
_
Goed nieuws, maar zal nog lang duren eer er een medicijn zal zijn. Het benodigde geld zou opgehaald moeten ...
_
Artikel Genetische varianten voor Multiple Sclerose ontdekt
_
Bekijk het artikel en alle reactiesDe beste Foto's van de dag
_
_


Stelling van de dag
05 januari 2016
76%Mee eens
_
18%Mee oneens
_
6%Geen mening
_


Laat uw stem meetellen!
_
Mee eens
Mee oneens
Geen mening
_
  Meer info
De best gelezen Artikelen
De meest bekeken artikelen van de afgelopen 12 maanden.
_

Nieuw middel boekt goede resultaten bij lastig behandelbare migraine
Een nieuw middel tegen migraine blijkt goed te werken bij... lees verder


Ondersteuning Windows 7 verloopt. Stap nu over naar Windows 10: beter, sneller en veiliger
Na 10 jaar stopt de ondersteuning voor Windows 7. Vanaf 1... lees verder


LuckyTV: Nieuwslezeres Astrid Kersseboom is op non-actief gesteld ;-)
Astrid werd op non-actief gesteld nadat ze gisteren in ee... lees verder


Foto prinses Alexia op cover van Argentijns magazine gaat viraal
Een foto van prinses Alexia gaat viraal. Ze is nu zelfs t... lees verder


Baarmoederhalskanker de wereld uit
Gynaecoloog-oncoloog Ruud Bekkers van het Catharina Zieke... lees verder


Jongen zingt vertederend voor zijn broertje met downsyndroom
lees verder


Lief! Puppy troost baby
De oma van deze acht maanden oude baby heeft een doeltref... lees verder


Zien! Chantal Janzen neemt een bindweefselmassage
Chantal Janzen en Leco van Zadelhoff ondergaan tijdens de... lees verder


_
 
_

50plusser.nl
Over 50plusser.nl
Homepage
Top 20 mogelijkheden
Nieuwsbrieven
Contact
Inloggen
Wachtwoord vergeten
Adverteren
Privacystatement & Cookiebeleid
Sitemap

Lidmaatschap
Gratis lidmaatschap
Plus lidmaatschap
Uitschrijven

IK
Mijn profiel
Mensen uitnodigen
Mijn plekken op internet
Profielfoto's
Hoofdfoto's aanpassen
Gegevens aanpassen
Gebruikersnaam wijzigen
Wachtwoord wijzigen
E-mailadres wijzigen

Leden
Overzicht
Nu online
Verjaardagen
Wie doet wat?
Overzicht
Mijn acties
Wat doen mijn vrienden

Prikbord
Alle berichten
Mijn berichten
Berichten van mijn vrienden

Van de dag
Foto's
Weerfoto's
Fotobewerkingen
Zwart/wit foto's
Video's
Stellingen

Fotoboeken
Overzicht
Mijn fotoboeken
Top fotoboeken

Fotowedstrijd
Overzicht
Huidige top 25
Winnaars
Voorgaande wedstrijden

Chatboxen
1 op 1 livechat
ChatBox
Clubs
Overzicht
Populaire clubs
Nieuwe clubs
Start een club

Blogs
Overzicht
Populaire weblogs
Start een weblog

Forum
Alle forums
Onderwerpen van vandaag
Onderwerpen van deze week
Zoeken

Cursussen
Software
Websites
Gezondheid
50plusser.nl

Zoek & Deel
Overzicht
Wandelroutes
Fietsroutes
Natuurgebieden
Bezienswaardigheden
Campings
Autoroutes
Motorroutes
Overige
Nieuws
Krantenkoppen
Weerbericht

Magazine
Artikelen
Artikel schrijven
Interviews

Extra
Recepten
Evenementen agenda
Ga je mee?
Webgids
Marktplaats
Spelletjes
Braintraining
E-cards maken
Desktop achtergronden
Software downloads
Animaties
Fotokalenders maken
Vandaag
1 berichten
0 tweets
1 foto's
1 reacties

RSS Feeds
Website RSS
Magazine RSS
Weblog RSS
Club RSS

Onze websites
50plusser.nl

Plus lidmaatschap
Word Plus lid voor maar
€ 1,79 per maand!


50plusser.nl
© 2005-2020
Publishious

Camino de las Puentezuelas s/n Buzón 4 29.120 Alhaurin el Grande
CIF / NIF : Y 5412747 X

_
_