Word gratis lid     Inloggen
Cookies op 50plusser.nl

50plusser maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. 50plusser gebruikt functionele en analytische cookies om u een optimale bezoekerservaring te bieden. Bovendien plaatsen derde partijen tracking cookies om u gepersonaliseerde advertenties te tonen en om buiten de website van 50plusser relevante aanbiedingen van 50plusser te doen. Ook worden er tracking cookies geplaatst door social media-netwerken.
Door op Akkoord te klikken gaat u hiermee akkoord.

Akkoord


Klik hier voor meer informatie.
Home
Magazine
Foto van de Dag
Filmpjes
Recepten
Prikbord
Fotowedstrijd
Blogs
Forum
Kranten
Clubs
Tutorials
Agenda
Leden
 
Alles
Actualiteiten
Buitenleven
Digitaal
Fotografie
Gezondheid
Lifestyle
Opmerkelijk
Voeding
Wetenschap


Hersencellen betrokken bij aanleg slapeloosheid gevondenStockfoto: Pixabay CC
Stockfoto: Pixabay CC

Een internationaal team van wetenschappers heeft voor het eerst de cellen, gebieden en biologische processen in het brein gevonden die betrokken zijn bij de genetische aanleg voor slapeloosheid. Dit was mogelijk door het verzamelen van DNA en slaapgegevens bij maar liefst 1.3 miljoen mensen. De resultaten zijn een belangrijke stap in het ontrafelen van de biologische mechanismen die zorgen voor slapeloosheid.


Na­tu­re Ge­ne­tics heeft de uit­kom­sten van dit on­der­zoek ge­pu­bli­ceerd.

Sla­pe­loos­heid is een van de meest voor­ko­men­de ge­zond­heids­klach­ten. Vele men­sen heb­ben af en toe een slech­te nacht. Eén op de tien men­sen slaapt zelfs chro­nisch slecht en heeft daar over­dag ern­sti­ge last van. We­reld­wijd lij­den 770 mil­joen men­sen aan chro­ni­sche sla­pe­loos­heid.

Kwets­baar­heid ver­an­kerd in het brein
Hoe­wel be­han­de­ling de symp­to­men ver­licht, blij­ven de mees­te sla­pe­lo­zen zich ook na be­han­de­ling kwets­baar voe­len voor een nieu­we serie slech­te nach­ten. Deze kwets­baar­heid is deels er­fe­lijk be­paald en lijkt ver­an­kerd in de aan­leg van het brein. Tot nu toe von­den we­ten­schap­pers slechts een paar genen voor deze kwets­baar­heid en bleef het een raad­sel waar deze genen in het brein tot ver­sto­ren­de slaap lei­den. Deze ken­nis is cru­ci­aal voor de ont­wik­ke­ling van be­te­re be­han­de­lin­gen.

Meer ge­ne­ti­sche data dan ooit te­vo­ren
De Am­ster­dam­se hoog­le­raar Sta­tis­ti­sche Ge­ne­ti­ca Da­niel­le Post­hu­ma (Vrije Uni­ver­si­teit Am­ster­dam) en hoog­le­raar Neu­ro­fy­si­o­lo­gie Eus Van So­me­ren, (Ne­der­lands Her­sen­in­sti­tuut) zoch­ten met een grote groep we­ten­schap­pers en co­hor­ten, waar­on­der de UK­Bi­o­bank en het in de Ver­e­nig­de Sta­ten ge­ves­tig­de be­drijf 23and­Me, uit waar deze genen zit­ten. Ge­za­men­lijk kon­den ze DNA en slaap­ge­ge­vens ver­za­me­len van maar liefst 1.3 mil­joen men­sen.

De on­der­zoe­kers von­den 956 genen die bij­dra­gen aan het ri­si­co op sla­pe­loos­heid. Dit werd mo­ge­lijk door de gi­gan­ti­sche hoe­veel­heid ge­ne­ti­sche data, meer dan ooit bij el­kaar ge­bracht. Ver­vol­gens on­der­zoch­ten ze welke bi­o­lo­gi­sche pro­ces­sen, cel­len en ge­bie­den in de her­se­nen ge­bruik maken van deze genen. Zij von­den een deel van de ri­si­co­ge­nen voor sla­pe­loos­heid in axo­nen, de uit­lo­pers van her­sen­cel­len waar­mee ze met el­kaar kun­nen com­mu­ni­ce­ren. Een ander deel van de ri­si­co­ge­nen was ac­tief in be­paal­de cel­len in delen van de fron­ta­le her­sen­schors of in lager ge­le­gen her­sen­ker­nen. De be­trok­ken­heid bij sla­pe­loos­heid van de­zelf­de her­sen­ge­bie­den is re­cent ook ge­sug­ge­reerd uit on­der­zoek met MRI-scans bij sla­pe­lo­zen. De be­vin­din­gen blij­ken dus con­sis­tent.

Spe­ci­fie­ke her­sen­cel­len van be­lang bij sla­pe­loos­heid
“Ons on­der­zoek laat zien dat het ri­si­co op sla­pe­loos­heid, net zoals bij an­de­re neu­ro­psy­chi­a­tri­sche aan­doe­nin­gen, be­paald wordt door hon­der­den genen, met elk maar een heel klein ef­fect. De in­di­vi­du­e­le ri­si­co­ge­nen zijn op zich niet zo in­te­res­sant. Waar het om gaat is hoe ze ge­za­men­lijk het ri­si­co op sla­pe­loos­heid kun­nen doen toe­ne­men. We on­der­zoch­ten dat met een nieu­we me­tho­de, waar­door we heel spe­ci­fiek be­paal­de typen cel­len in het brein kon­den aan­wij­zen, zoals de zo­ge­naam­de 'me­di­um spiny' neu­ro­nen”, ver­telt Post­hu­ma. “De be­vin­din­gen zijn een door­braak, omdat we nu voor het al­ler­eerst ook in het la­bo­ra­to­ri­um in in­di­vi­du­e­le her­sen­cel­len naar on­der­lig­gen­de me­cha­nis­men kun­nen gaan zoe­ken", zegt Guus Smit, een bij de stu­die be­trok­ken VU-neu­ro­bi­o­loog. “Het is on­voor­stel­baar fas­ci­ne­rend dat we te­gen­woor­dig kun­nen gaan be­grij­pen wat er op het mi­cro­ni­veau van mo­le­cu­len en cel­len in het brein ge­beurt, juist omdat we op ma­cro­ni­veau, dus we­reld­wijd, met zijn allen zo veel ge­ge­vens bij­een kun­nen krij­gen”, ver­volgt VU-pro­mo­ven­dus Phi­lip Jan­sen, eer­ste au­teur van de pu­bli­ca­tie.

Sla­pe­loos­heid toont ver­want­schap met stem­mings­stoor­nis­sen
De on­der­zoe­kers ver­ge­le­ken ook de ri­si­co­ge­nen voor sla­pe­loos­heid met ri­si­co­ge­nen voor an­de­re stoor­nis­sen. Ver­as­send ge­noeg was er wei­nig over­lap met genen die een rol spe­len bij in­di­vi­du­e­le ver­schil­len in slaap­ken­mer­ken, bij­voor­beeld of ie­mand meer een och­tend- of avond­ty­pe is. In plaats daar­van was er een ster­ke over­lap met angst- en stem­mings­stoor­nis­sen. “Een heel be­lang­rij­ke be­vin­ding want we heb­ben de oor­za­ken voor sla­pe­loos­heid steeds ge­zocht in de cir­cuits in de her­se­nen die slaap re­ge­len. We moe­ten onze aan­dacht dus ver­schui­ven naar cir­cuits die emo­tie, stress en span­ning re­ge­len. De eer­ste re­sul­ta­ten die we daar­van heb­ben zijn di­rect al spec­ta­cu­lair”, aldus Van So­me­ren. “Deze stu­die is een enorm stap voor­waarts in het be­grij­pen van de ge­ne­ti­sche aan­leg voor sla­pe­loos­heid. De be­vin­din­gen on­der­stre­pen dat we sla­pe­loos­heid se­ri­eus moe­ten nemen, van­we­ge de over­lap­pen­de aan­leg voor psy­chi­a­tri­sche stoor­nis­sen en me­ta­bo­le stoor­nis­sen die een rol spe­len bij over­ge­wicht en dia­be­tes”, stelt me­de­au­teur Vla­di­mir Vacic, Se­ni­or Sci­en­tist in Com­puta­ti­o­nal Bi­o­lo­gy bij 23and­Me.


Bron: VU


• Reageren   • Doorsturen   • Afdrukken   • Waarschuwen   • Artikel schrijven  

Geplaatst door Redactie
06 maart 2019 12:38
440 keer bekeken.

Klik hier om dit artikel toe te voegen aan uw weblogMeer van dit soort artikelen lezen?
_
Vergeet jezelf dan niet aan te melden. Ontvang 2x per maand 'Het beste van het web' via e-mail.
_Reacties Van leden

Je reactie
Het is alleen mogelijk te reageren wanneer je ingelogd bent.
_
Naam_Wachtwoord_


Er zijn nog geen reacties gegeven.
Andere Magazine artikelen
_
Categorie Gezondheid
_


Fasen van de slaap en factoren die de slaap kunnen beïnvloeden
Ieder mens heeft slaap nodig om goed te kunnen functioneren. Als je wakker bent, doe je veel indrukken op. Dat kost energie. Tijdens het ...
Lees verder | Reacties 0 | Door Redactie | Toevoegen


Bescherm ouderen nog beter tegen ziekten
Tegen pneumokokken komen vanaf 2020 vaccinaties voor senioren. Nu adviseert de Gezondheidsraad om ouderen ook tegen gordelroos te vaccineren. ...
Lees verder | Reacties 0 | Door Redactie | Toevoegen


Zorg op afstand per app heeft telefoon ingehaald in 2019
Het aantal medische vragen dat per app binnenkomt bij Medicinfo is in vergelijking met 2018 niet alleen verdubbeld, het is sinds begin dit ...
Lees verder | Reacties 0 | Door Redactie | Toevoegen


Door de ogen van iemand die blind is
Je kind naar school brengen, een baan hebben, studeren aan de universiteit of skiën op topniveau. Kan dat eigenlijk als je slechtziend ...
Lees verder | Reacties 0 | Door Redactie | Toevoegen


3333 meter lopen voor openheid rondom eetstoornissen
Zo’n 150 patiënten lopen op 2 juni 3333 meter om aandacht te vragen voor eetstoornissen. Zij lopen samen met hun gezin, familie, ...
Lees verder | Reacties 0 | Door Redactie | Toevoegen


Waarzitwatin.nl: informatie over chemische stoffen in dagelijkse producten
Zit er asbest in tampons? Is lippenbalsem gevaarlijk? Krijg je kanker van deodorant? Zijn natuurlijke stoffen en producten echt beter voor ...
Lees verder | Reacties 0 | Door Redactie | Toevoegen


Eerste oogoperatie met behulp van operatierobot ter wereld uitgevoerd in Het Oogziekenhuis Rotterdam
In Het Oogziekenhuis Rotterdam is voor het eerst ter wereld een oogoperatie met behulp van een operatierobot succesvol uitgevoerd. De operatierobot ...
Lees verder | Reacties 0 | Door Redactie | Toevoegen


Bijna 40 procent artrose-patiënten gebruikt groenlipmossel
Uit een onlangs gehouden onderzoek door Stichting Bewegen Zonder Pijn onder mensen met artrose en andere gewrichtsaandoeningen, blijkt dat ...
Lees verder | Reacties 0 | Door Redactie | Toevoegen


Amsterdam en Utrecht zorgen voor voldoende toiletten in hun centrum
De gemeenteraden van Amsterdam en Utrecht hebben deze week unaniem besloten dat er om de 500 meter een toilet moet komen in hun binnensteden ...
Lees verder | Reacties 0 | Door Redactie | Toevoegen


Aantal verpleegkundigen toegenomen
In 2017 nam het aantal werkzame verpleegkundigen toe tot ruim 186 duizend. Alleen in de geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg daalde hun aantal. ...
Lees verder | Reacties 1 | Door Redactie | Toevoegen


16 mei 2019: Dag van het Tandvlees
Op donderdag 16 mei wordt in heel Nederland aandacht gevraagd voor de gezondheid van het tandvlees. Deze ‘Dag van het Tandvlees’ ...
Lees verder | Reacties 0 | Door Redactie | Toevoegen_


De laatste Artikel reacties
_


Door Otto1959 op 14 mei 2019 10:51
_
Bij de thuiszorg laurens hebben de medewerkers nog steeds haast!
_
Artikel Aantal verpleegkundigen toegenomen
_
Bekijk het artikel en alle reactiesDoor Warbout op 11 nov 2018 22:27
_
De griepprik is wetenschappelijk niet bewezen dat het helpt. Volgens huisarts v.d. linden te Rotterdam ...
_
Artikel Vaccinatiegraad tegen griep moet omhoog
_
Bekijk het artikel en alle reactiesDoor Rinus1948 op 22 okt 2018 13:41
_
Ga weg met dat vervelende hysterisch wijf !
_
Artikel Wat knap van Patty Brard! Ze is van 97,9 kilo naar 69,8 kilo afgevallen
_
Bekijk het artikel en alle reactiesDoor 50plusser.nl op 27 sep 2018 16:14
_
Dat vind ik een goed punt. En ik vind dat we geen week maar dat we iedere dag bij eenzame mensen stil moeten staan. ...
_
Artikel De Week tegen Eenzaamheid, honderden activiteiten om eenzame mensen te steunen
_
Bekijk het artikel en alle reactiesDoor Mila01 op 27 sep 2018 11:22
_
Er worden dan wel activiteiten gehouden maar ik mis Amsterdam maar wat mij wel bevalt is dat er nu eens ...
_
Artikel De Week tegen Eenzaamheid, honderden activiteiten om eenzame mensen te steunen
_
Bekijk het artikel en alle reactiesDoor Mariet53 op 11 sep 2018 16:13
_
Mijn complimenten voor haar kleinzoon , dat hij toch met haar bezig is, en er voor zorgt dat ze niet ...
_
Artikel Kleinzoon bedenkt watersnoepjes zodat zijn oma met dementie niet uitdroogt
_
Bekijk het artikel en alle reactiesDoor 50plusser.nl op 26 aug 2018 18:37
_
Geen idee, hoe zwaar is jouw rugzak meestal Peter? Ik sleep vaak mijn camera en statief mee dat tikt ...
_
Artikel De 'zwevende rugzak' is een revolutionaire uitvinding en een uitkomst voor veel ouderen die van lange wandelingen houden
_
Bekijk het artikel en alle reactiesDoor Jonna op 26 aug 2018 12:14
_
Leuk idee maar een waterijsje heeft hetzelfde effect denk ik, de snoepjes zijn beter hanteerbaar dat ...
_
Artikel Kleinzoon bedenkt watersnoepjes zodat zijn oma met dementie niet uitdroogt
_
Bekijk het artikel en alle reactiesDe beste Foto's van de dag
_
_


Stelling van de dag
05 januari 2016
76%Mee eens
_
18%Mee oneens
_
6%Geen mening
_


Laat uw stem meetellen!
_
Mee eens
Mee oneens
Geen mening
_
  Meer info
De best gelezen Artikelen
De meest bekeken artikelen van de afgelopen 12 maanden.
_

Kleinzoon bedenkt watersnoepjes zodat zijn oma met dementie niet uitdroogt
Veel mensen met Alzheimer voelen geen dorstprikkel of kun... lees verder


Gekweekte Noorse zalm is het meest giftige voedsel ter wereld
Door de groeiende populariteit van Noorse zalm puilen de ... lees verder


Autoroute: Loosdrechtse Plassen & de Vechtstreek
De Loosdrechtse plassen en de Vechtstreek lijken nó... lees verder


LuckyTV neemt Kees van der Staaij op de hak
Dit is misschien wel de beste manier waarop er op het Hom... lees verder


Man springt op een walvis en snijdt een verstrikkend touw los
Visser Sam springt op aandringen van zijn collega op een ... lees verder


Omhelzing gaat fout
Een 4-jarig meisje begroet de vriend van haar grote broer... lees verder


Wat knap van Patty Brard! Ze is van 97,9 kilo naar 69,8 kilo afgevallen
Bekijk alle afleveringen van Patty's vlog voor Linda.tv w... lees verder


Turkse bestuurder bindt vrouwelijke passagier vast achter de auto
De turkse politie heeft de bestuurder van deze bestelbus ... lees verder


_
 
_

50plusser.nl
Over 50plusser.nl
Homepage
Top 20 mogelijkheden
Nieuwsbrieven
Contact
Inloggen
Wachtwoord vergeten
Adverteren
Privacystatement & Cookiebeleid
Sitemap

Lidmaatschap
Gratis lidmaatschap
Plus lidmaatschap
Uitschrijven

IK
Mijn profiel
Mensen uitnodigen
Mijn plekken op internet
Profielfoto's
Hoofdfoto's aanpassen
Gegevens aanpassen
Gebruikersnaam wijzigen
Wachtwoord wijzigen
E-mailadres wijzigen

Leden
Overzicht
Nu online
Verjaardagen
Wie doet wat?
Overzicht
Mijn acties
Wat doen mijn vrienden

Prikbord
Alle berichten
Mijn berichten
Berichten van mijn vrienden

Van de dag
Foto's
Weerfoto's
Fotobewerkingen
Zwart/wit foto's
Video's
Stellingen

Fotoboeken
Overzicht
Mijn fotoboeken
Top fotoboeken

Fotowedstrijd
Overzicht
Huidige top 25
Winnaars
Voorgaande wedstrijden

Chatboxen
1 op 1 livechat
ChatBox
Clubs
Overzicht
Populaire clubs
Nieuwe clubs
Start een club

Blogs
Overzicht
Populaire weblogs
Start een weblog

Forum
Alle forums
Onderwerpen van vandaag
Onderwerpen van deze week
Zoeken

Cursussen
Software
Websites
Gezondheid
50plusser.nl

Zoek & Deel
Overzicht
Wandelroutes
Fietsroutes
Natuurgebieden
Bezienswaardigheden
Campings
Autoroutes
Motorroutes
Overige
Nieuws
Krantenkoppen
Weerbericht

Magazine
Artikelen
Artikel schrijven
Interviews

Extra
Recepten
Evenementen agenda
Ga je mee?
Webgids
Marktplaats
Spelletjes
Braintraining
E-cards maken
Desktop achtergronden
Software downloads
Animaties
Fotokalenders maken
Vandaag
27 berichten
0 tweets
33 foto's
621 reacties

RSS Feeds
Website RSS
Magazine RSS
Weblog RSS
Club RSS

Onze websites
50plusser.nl

Plus lidmaatschap
Word Plus lid voor maar
€ 1,79 per maand!


50plusser.nl
© 2005-2019
Publishious

Camino de las Puentezuelas s/n Buzůn 4 29.120 Alhaurin el Grande
CIF / NIF : Y 5412747 X

_
_