Privacystatement1.Algemeen
Publishious, Camino de las Puentezuelas s/n Buzón 4 29.120 Alhaurin el Grande, en haar dochterondernemingen, nemen de in dit privacy beleid genoemde maatregelen om uw privacy te beschermen. Wij vinden de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze klanten, abonnees, lezers, kijkers, surfers, en gebruikers belangrijk. Met dit privacy beleid willen we u zo goed mogelijk informeren over welke gegevens wij verzamelen, waarom we dat doen, en hoe u er controle over heeft. Door de aankoop van onze producten of diensten, of door gebruik te maken van onze diensten, websites en toepassingen wordt u geacht op de hoogte te zijn van de bepalingen en maatregelen in dit privacybeleid, deze te begrijpen en ermee akkoord te gaan. Publishious behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling ten allen tijde aan te passen, mits zij de gebruikers hiervan op de hoogte stelt via de website of e-mail. De wijzigingen worden automatisch van kracht na publicatie. De verwerking van de persoonsgegevens binnen Publishious is onderworpen aan het Europese recht.

2. Verzameling van persoonsgegevens
Publishious verzamelt, registreert en verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, surfers en van de gebruikers van haar diensten en toepassingen en nieuwssites en apps. Onder ‘persoonsgegevens’ verstaan wij gegevens die op een identificeerbaar persoon betrekking hebben en die (i) u ons zelf geeft (ii) die wij aan u toewijzen voor het gebruik van onze producten en diensten (iii) die wij verkrijgen door het gebruik van onze producten en diensten (iv) die we via derden hebben ontvangen.

2.1.Uitdrukkelijk meegedeelde persoonsgegevens:
Bepaalde persoonlijke gegevens dienen uitdrukkelijk te worden meegedeeld zoals voor het nemen van een abonnement, de aankoop van producten, het gebruik van sommige onderdelen van een website of app, de inschrijving voor een evenement, de deelname aan een wedstrijd of actie of het aanmaken van een gebruikersaccount of registratie. Deze gegevens worden geacht door u vrijwillig aan ons te zijn verstrekt. Afhankelijk van de gebruikte dienst kan het onder andere gaan om volgende categorieën van persoonlijke gegevens: Naam, voornaam, aanspreking, geslacht, geboortedatum, taalvoorkeur of leeftijd. Postadres, postcode, woonplaats, email adres, telefoonnummer, GSM of mobiel nummer Bankrekeningnummer Gegevens die betrekking hebben op het abonnement, of aanduiding van de reden voor beëindiging van het abonnement. Alle voorkeuren of interesses die u kenbaar maakt via registratieformulieren, sociale media, acties, mobiele applicaties, wedstrijden, etc. Antwoorden op vragen om feedback omtrent over onze producten en/of diensten in het kader van tevredenheids- of marktonderzoeken. Waar relevant: financiële gegevens en gegevens in verband met uw kredietwaardigheid. Zoals de wet voorschrijft, verwerken we geen gevoelige gegevens zoals onder andere gegevens over uw raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, seksuele voorkeuren en gezondheid. U garandeert dat de gegevens die u meedeelt juist en volledig zijn. Het meedelen van onjuiste gegevens of gegevens die toebehoren aan derden kan ertoe leiden dat de gebruiker tijdelijk of definitief iedere toegang (geheel of gedeeltelijk) wordt ontzegd tot producten en diensten van Publishious .

2.2.Op geautomatiseerde wijze verzamelde persoonsgegevens:
Andere gegevens worden op geautomatiseerde wijze verzameld bij gebruik van onze websites, apps of digitale toepassingen, door het gebruik van cookies of andere systemen die informatie als IP-adres, gebruikt device of toestel, gebruik van de site of toepassing, taal en type van de browser, … registreren. Bij een aantal applicaties, websites of apps dient u zich te identificeren / aan te melden alvorens de applicatie te gebruiken. Afhankelijk van de gebruikte dienst of toepassing kan het gaan om volgende gegevens: Als u zich op één van onze websites of apps aanmeldt aan de hand van uw gebruikersaccount van een sociale netwerksite (Facebook, Linkedin, Twitter, …) dan kunnen wij hieruit – voor zover u hiertoe de toestemming gegeven heeft – informatie halen voor het profiel dat op onze website wordt aangemaakt. Bij het gebruik van digitale toepassingen (websites, tablet of smartphoneapplicaties, …) kunnen volgende zaken geregistreerd worden:Locatiegegevens: met deze gegevens kunnen we de locatie waar u zich bevindt (bij benadering) vaststellen. Tijdstip, frequentie en duur van gebruik Hoe u gebruik maakt van onze nieuwsbrieven, websites of welke artikels, video’s, foto’s, pagina’s u bekijkt, leest of deelt. Hoe u op onze website bent terechtgekomen (via welke referrer of zoekwoord) Of u gebruiker bent van adblocker software bij het bezoeken van onze websites Welk toestel of device, welke systeemsoftware of browser u gebruikt Wij gebruiken deze gegevens onder meer om u als klant een betere en gepersonaliseerde ervaring te kunnen bieden en om onze aanbiedingen en producten te kunnen aanpassen en verbeteren.

3. Opslag en toegang tot persoonsgegevens
De persoonsgegevens die aldus uitdrukkelijk of op geautomatiseerde wijze worden meegedeeld of verzameld, worden opgenomen en verwerkt in het gegevensbestand van Publishious, Camino de las Puentezuelas s/n Buzón 4 29.120 Alhaurin el Grande .Publishious is de verantwoordelijke voor de verwerking van deze persoonsgegevens en controleert de verwerking die andere partijen op haar vraag uitvoeren. De gegevens zijn automatisch ook toegankelijk voor de andere vennootschappen en dochterbedrijven van Publishious http://www.publishious.nl Publishious zal uw gegevens niet langer bewaren dan wettelijk is toegelaten en dan noodzakelijk is voor de doeleinden vermeld in dit document.

4. Verwerking van persoonsgegevens
De gegevens die zoals hierboven beschreven verzameld worden kunnen met elkaar gecombineerd worden om onze aanbiedingen, producten en/of diensten beter af te stemmen op uw persoonlijke behoeften. Uw persoonsgegevens kunnen verrijkt of aangevuld worden met extra gegevens, die ofwel publiek beschikbaar zijn ofwel afkomstig van externe partners of dataleveranciers. Onder ‘verwerking van gegevens’ verstaan we elke verwerking van persoonsgegevens. Het begrip ‘verwerking’ dekt onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen van persoonsgegevens. We verwerken persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij telkens enkel de gegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren. Wij gebruiken persoonsgegevens: Wanneer wij toestemming hebben gekregen In het kader van de voorbereiding of uitvoering van een contract of overeenkomst Om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen Wanneer Publishious daarvoor een gerechtvaardigd belang heeft, in welk geval wij steeds streven naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van de privacy van de betrokkene. In sommige gevallen gebruiken wij anonieme, geaggregeerde gegevens voor commerciële doeleinden of voor externe rapportering. Deze gegevens zijn nooit terug te brengen naar een bepaald individu.

5. Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens
Mits toestemming, voor zover vereist, verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens voor de volgende concrete doelen: Het leveren van producten en diensten: Het beheer van de klantenadministratie met het oog op het bezorgen van producten of het verlenen van diensten, zoals het beheer van uw abonnement, het verzenden en bezorgen van een aangekocht product, of het beheer van inschrijvingen voor een evenement of seminarie, het trekken van winnaars bij wedstrijden waaraan u heeft deelgenomen. (direct) marketing: U te contacteren voor marketingdoeleinden en u te informeren over (nieuwe) producten, diensten, wedstrijden, acties en aanbiedingen van ons en andere bedrijven binnen Publishious. Personalisatie en targeting Het afstemmen van onze website(s), nieuwsbrieven, digitale toepassingen en in het bijzonder advertenties aan uw voorkeuren of profiel. Om u gericht aanbiedingen en promoties te kunnen sturen, passend bij uw voorkeuren of profiel, of om te vermijden dat wij u via verschillende kanalen dezelfde boodschap meerdere keren sturen. Om fraude en/of misbruik van onze digitale platformen en toepassingen te bestrijden. Marktonderzoek en analyse Wij kunnen uw gegevens en consumentenprofiel gebruiken om onze producten en diensten te evalueren. Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Het kan gebeuren dat wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde persoonsgegevens over u te bewaren en/of mee te delen aan overheidsinstanties.. In het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek kunnen wij worden verplicht om bepaalde gegevens op een vertrouwelijke manier aan de nodige overheden mee te delen. Om studies, testen en statistieken bij te houden, voor o.a. trendanalyse.Wij kunnen anonieme, geaggregeerde gegevens gebruiken om bijvoorbeeld intern en extern te rapporteren over het gebruik van onze diensten, bijvoorbeeld hoeveel er van bepaalde websites, apps of digitale diensten gebruik is gemaakt, of naar bepaalde programma’s of zenders wordt gekeken. De gegevens die hierbij gebruikt worden zijn niet terug te brengen tot op het niveau van een identificeerbaar individu. De informatie die wij uit deze analyses halen, gebruiken wij om ons huidige producten- en dienstenportfolio en onze processen te evalueren en deze aan te passen op grond van nieuwe ontwikkelingen. Nieuwe doeleindenWij kunnen uw gegevens gebruiken voor nieuwe doeleinden, die nog niet voorzien zijn in ons privacy beleid. In dat geval zullen wij u contacteren per e-mail of via de website alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan onze privacy-regels en om u de kans te bieden uw toestemming hiervoor te weigeren.

6. Minderjarigen
Publishious let er op dat de privacy van minderjarigen wordt beschermd en moedigt ouders aan om actief betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Publishious zal niet doelbewust of opzettelijk persoonlijke gegevens van minderjarigen verzamelen. Publishious moedigt minderjarigen aan, indien zij een website van Publishious bezoeken, hun ouders in te lichten over hun online-activiteit en hun mening te vragen vooraleer persoonlijke gegevens aan Publishious door te sturen. Publishious moedigt minderjarigen aan, indien zij een account wensen aan te maken, om de privacy-policy van Publishious samen met hun ouders vooraf aandachtig te lezen. Wij raden minderjarigen aan om in hun e-mail adres bij voorkeur gebruik te maken van een pseudoniem en niet hun echte naam te vermelden. Tevens raden wij minderjarigen aan om enkel de gegevens aan te geven die voor het online gebruik van de dienstverlening van Publishious nodig zijn. De toestemming van de ouders is tevens vereist voor de aanvraag van abonnementen, producten en diensten die door Publishious via de websites worden aangeboden. Abonnementen, producten en diensten zijn steeds onderworpen aan de voorwaarden van Publishious.

7. Beveiliging van uw persoonsgegevens
Publishious neemt de passende en nodige organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens en privacy te beschermen, om zo het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging van informatie die wij ontvangen te voorkomen. Dit is een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis. Het aantal medewerkers van ons bedrijf dat toegang heeft tot uw persoonlijke informatie is beperkt en zorgvuldig geselecteerd. Aan deze werknemers wordt toegang tot uw persoonlijke informatie verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren. Onze websites vermelden soms links naar sites van derden (bijvoorbeeld: sociale media, organisatoren van evenementen die we sponsoren) waarvan de gebruiksvoorwaarden niet onder het toepassingsgebied van dit privacybeleid vallen. Lees aandachtig hun beleid inzake de bescherming van uw persoonsgegevens. Wat betreft de internationale doorgifte van persoonsgegevens, beschermen wij uw gegevens conform het beschermingsniveau vereist door de Europese regelgeving.

8. Doorgeven van persoonsgegevens
Wij verkopen of geven geen persoonsgegevens door aan derde partijen of commerciële partners tenzij: aan onze rechtsopvolgers en andere bedrijven binnen Publishious (zoals dochter- en zusterbedrijven) voor dezelfde doeleinden als deze vermeld in dit privacybeleid. de doorgave van uw gegevens nodig is voor onze dienstverlening: voor sommige aspecten van onze producten en diensten werken wij immers samen met derde partijen of schakelen wij onderaannemers in. De doorgave van uw gegevens gebeurt enkel voor dezelfde doelen als bij Publishious zelf. Wij zien erop toe dat deze derden, net zoals wij, uw gegevens veilig, respectvol en als goede huisvader beheren. Uw persoonsgegevens kunnen, voorzover de wettelijke en reglementaire beperkingen dit toelaten, doorgegeven worden aan derde bedrijven waarvan Publishious aanneemt dat ze interessante commerciële informatie voor u hebben of als bron voor verrijking van direct marketing referentiebestanden. Bezwaren kunnen vermeld worden in de registratieprocedure of verzet kan aangetekend worden zoals verder aangegeven in dit privacy beleid. er een wettelijke verplichting is tot doorgave van gegevens of op verzoek van gerechtelijke autoriteiten of politiediensten. u ons daar toelating voor geeft. Indien Publishious op andere wijze dan hierboven vermeld persoonsgegevens aan derden zou doorgeven, dan gebeurt dit met een expliciete communicatie, waarin u toelichting wordt gegeven over de derde, de doeleinden van de doorgave en de verwerking. Waar wettelijk vereist, bekomen wij uw uitdrukkelijke toestemming. U heeft ook steeds een mogelijkheid tot verzet.

9. Recht op inzage en correctie
U kan via onze websites zelf toegang krijgen tot, en kan wijzigingen aanbrengen in volgende gegevens: in uw abonnee- en abonnementsgegevens via uw profielpagina http://www.50plusser.nl/?page=ik&p=profielbewerken&m=profielbewerken, in uw geregistreerde persoonsgegevens: via uw registratie / account op de websites en digitale toepassingen van Publishious U heeft daarnaast ook steeds recht op inzage, correctie, schrapping en kosteloos verzet tegen de verwerking en doorgave van uw gegevens. U kan ons hiervoor contacteren via e-mail: privacy@50plusser.nl of per post op: Publishious (Privacy), Camino de las Puentezuelas s/n Buzón 4 29.120 Alhaurin el Grande. Om uw recht van toegang uit te oefenen, en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen, dient u ons een bewijs van uw identiteit te verschaffen. Wij vragen u dan ook om bij het uitoefenen van uw recht van toegang een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart toe te voegen aan uw schriftelijke aanvraag per e-mail of per post. Publishious heeft 45 dagen tijd om uw aanvraag te beantwoorden. Houd er rekening mee dat deze periode pas begint te lopen wanneer Publishious uw aanvraag schriftelijk heeft ontvangen en alle vereiste informatie om te voldoen aan uw aanvraag in handen heeft.

10. Recht van verzet tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing of commerciële doeleinden
U heeft steeds het recht zich, zonder opgave van reden, te verzetten tegen de het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden, en tegen de doorgifte aan derden. Als u ons uw postadres meedeelt: Kunt u in de toekomst van ons periodieke mailings ontvangen, met informatie over producten, diensten en evenementen. Kunt u mailings ontvangen van commerciële partners die producten of diensten aanbieden die u zouden kunnen interesseren. Wenst u dit niet, contacteer ons op privacy@50plusser.nl, gelieve hierbij uw exacte naam en uw adres mee te delen. Als u van geen enkel bedrijf nog brieven of mailings wenst te ontvangen, kan u zich dat op uw profielpagina aanvinken. Als u ons uw e-mailadres meedeelt: Kunt u van ons e-mails ontvangen, met informatie over producten, diensten en evenementen. U kan zich uitschrijven voor verdere commerciële of promotionele e-mail via de uitschrijflink die voorzien is in elke e-mailcampagne (onderaan de e-mail). Ook in redactionele nieuwsbrieven is telkens een uitschrijflink voorzien. Wil u zich uitschrijven voor alle mogelijke commerciële of promotionele mails van Publishious, contacteer ons op privacy@50plusser.nl Let wel: wij behouden ons het recht voor om via elektronische weg contact met u op te nemen in het kader van de uitvoering van uw contract of als de wet ons daartoe verplicht. Als geregistreerde lezer, proefabonnee of abonnee (gratis of betalend) kunnen wij u telefonisch of via e-mail contacteren in het kader van uw registratie of abonnement.

11. Het surf- en cookie beleid van Publishious
Bij een internetbezoek op een website of gebruik van een digitale toepassing of app van Publishious kunnen cookies, bestanden en technologieën worden gebruikt die informatie opslaan op uw eindapparatuur (PC, laptop, smart phone, tablet ed.) of die toegang verkrijgen tot informatie die reeds is opgeslagen op uw eindapparatuur. De bezoeker van onze websites, apps of toepassingen aanvaardt het gebruik van deze cookies, bestanden en technologieën door ons bedrijf. Bij uitschakeling van cookies in uw browser kunnen wij u geen optimale werking van de site verzekeren. Deze bestanden en technologieën kunnen bestaan uit cookies, web beacons of pixel tags, log files, instellingen en informatie op uw eindapparatuur en dergelijke: Cookies zijn kleine bestanden die bij het bezoek en gebruik van onze website op de eindapparatuur van uw toestel worden gezet en/of gelezen. Web beacons of pixel tags zijn (onzichtbare) grafische bestanden die in een webpagina of een e-mail zitten. Ze worden gebruikt om inzicht te krijgen in de gedragingen van bezoekers bij het surfen op onze website en het openen en lezen van onze informatie verstuurd per e-mail. Web beacons maken deel uit van technologie van derden die wij gebruiken om de activiteiten van de bezoekers op onze website in kaart te brengen. Web beacons stellen ons in staat bij te houden vanaf welke computer bepaalde delen van de website bezocht zijn, wanneer dit is gebeurd en vanaf welke locatie (land/stad). Logfiles kunnen o.a. informatie verzamelen over de activiteiten van uw web browser. Uw PC, laptop, smart phone en tablet, en de toepassingen die erop aanwezig zijn, kunnen informatie bevatten over het type van toestel, de instellingen van een toepassing etc. Deze instellingen kunnen worden gelezen. Wij dragen er zorg voor dat de bestanden en technologieën die Publishious gebruikt geen virussen of andere schadelijke toepassingen bevatten. Deze bestanden en technologieën zijn soms tijdelijk (sessiecookies; deze worden verwijderd als u de browser afsluit), soms permanent (persistent cookies; deze blijven staan tot ze vervallen na de bewaartermijn, of tot u ze wist). Sommige van de gebruikte bestanden en technologieën die hier worden beschreven, bevatten gegevens die u rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen identificeren (persoonsgegevens). Door middel van cookies en vergelijkbare technologieën worden door Publishious, en derde partijen, de volgende persoonsgegevens verzameld: cookie ID (een uniek nummer dat aan het cookie wordt toegekend); IP-adres; informatie over uw klik- en surfgedrag (zowel binnen 50plusser.nl als daarbuiten); timestamp (tijd en datum van het plaatsen van het cookie); taal; regio/locatie; gebruikt apparaat (pc, smartphone, tablet, inclusief welk type); type browser; soort abonnement; voorkeursthema’s; voorkeuren voor zoekopdrachten; informatie over uw aankopen, producten toegevoegd aan een winkelmandje, ingevulde velden in formulieren.

Publishious, en derde partijen, maken gebruik van deze cookies en vergelijkbare technieken voor de volgende doeleinden:
Profilering en advertentieplatform: op basis van de bovenstaande informatie, wordt een profiel van u opgesteld – slechts nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven via de cookiebanner op onze website. Wij maken gebruik van een advertentieplatform. Organisaties kunnen via dit platform een bod doen wanneer zij een advertentie willen tonen aan een bepaalde doelgroep (bijvoorbeeld vrouwen tussen 20 en 30 jaar in de regio Amsterdam). Het profiel wordt dus gebruikt om advertenties te tonen die op uw vermoedelijke interesses zijn afgestemd. Uw gegevens worden doorgegeven aan partijen die via dit advertentieplatform een winnend bod hebben gedaan om een advertentie te plaatsen, zodat zij de betreffende advertentie kunnen tonen. Deze partijen gebruiken de informatie alleen voor het tonen van gepersonaliseerde advertenties, en niet voor andere doelen. Tussen Publishious en het advertentieplatform zijn schriftelijke afspraken gemaakt om dit te borgen. Onze sites gebruiksvriendelijker te maken, bijvoorbeeld:door te vermijden dat gebruikersnaam en paswoord telkens opnieuw ingevoerd moeten worden. door uw surfvoorkeuren op te slaan zodat u die niet telkens opnieuw moet opgeven: uw taal, uw regio of locatie, uw abonnement, uw voorkeursthema’s, voorkeuren voor zoekopdrachten. u toe te laten op onze website vlot te laten navigeren en/of interactiviteit met onze websites mogelijk te maken. uw aankopen of informatie-ingave over verschillende webpagina’s of surfsessies te onthouden. Bijvoorbeeld: producten toegevoegd aan een bestelmandje, ingevulde velden in formulieren. de advertentiedruk te regelen (door bij te houden hoeveel keer een advertentie reeds werd vertoond, zodat de betreffende advertentie niet te vaak aan dezelfde persoon wordt getoond). Inzicht te krijgen in de wijze waarop van de website gebruik wordt gemaakt, welke onderdelen van de website en met welke frequentie worden bezocht. Deze informatie wordt aangewend in het kader van de CIM Internet Studie, of voor trafiek- en profielanalyse, om op die manier het dienstenaanbod nog beter af te stemmen op de noden van de gebruikers. De CIM Internet Studie is een studie die door het bedrijf Gemius wordt uitgevoerd namens het Centrum voor Informatie over de Media. De studie onderzoekt hoe vaak bepaalde websites worden bezocht, en hoe vaak bepaalde browsers en besturingssystemen worden gebruikt. De inhoud van sites, applicaties en reclameboodschappen en advertenties aan te passen aan uw profiel (bv. (een indicatie van) uw leeftijd, geslacht, regio). Te detecteren of u gebruik maakt van adblock-technologieën (waarmee advertenties worden geblokkeerd). Het mogelijk maken van het delen van informatie door u via social media. Het optimaliseren van de werking van de site of toepassing, het opsporen van fouten of misbruik: webpagina’s sneller doen laden, de website beveiligen, de website testen, misbruik opsporen. Bijvoorbeeld door load balancing (het zo efficiënt mogelijk verdelen van netwerkverkeer over verschillende servers); detectie van het aantal inlogpogingen (om pogingen tot ongeoorloofde toegang te herkennen); en een automatische uitlogfunctie (nadat u een tijd niet actief bent geweest op de website, wordt u uitgelogd om misbruik van uw account te voorkomen)

Gegevens die op geautomatiseerde wijze worden verzameld, zoals onder meer via cookies en andere systemen/applicaties die informatie verzamelen, kunnen worden gedeeld zonder specifieke toestemming.

U kunt de cookies, web beacons, logfiles en andere bestanden en technologieën die Publishious en/of derden gebruiken uitschakelen in de mate en zoals hierna beschreven. Het verwijderen en/of weigeren van cookies, web beacons, logfiles, ad block detectie en andere bestanden en technologieën kan tot gevolg hebben dat u de website niet meer optimaal kan gebruiken.

Hoe dat gebeurt, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser: Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari en Opera. link google chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl link mozilla firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-… link internet explorer: http://windows.microsoft.com/nl-NL/windows7/Change-Internet-Explorer-9-P… link safari : http://support.apple.com/kb/PH5042 link opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/en/cookies.html

Wilt u cookies van specifieke partijen uitzetten, dan kan dat via youronlinechoices.eu . Bedenk wel dat u na het verwijderen van cookies op sommige websites niet alle mogelijkheden optimaal kunt benutten.

Op sites van Publishious kunnen cookies van de volgende aanbieders voorkomen.

Cookie vendorCookiehoudbaarheid
Advertentieplatform
Active Agent6 maanden
ad.360yield.com2 jaar
Adform1 jaar en 1 maand
AdGear Technologies Inc.1 jaar en 1 maand
Adobe Media Optimizer1 jaar
Adroit Interactive1 jaar en 1 maand
Adscale2 jaar
adscience.nl/cgi-bin1 jaar
adsymptotic.com3 maanden
AppNexus Inc3 maanden
APT from Yahoo!1 jaar
Audience Manager6 maanden
Bannerconnect2 jaar
Beeswax.io2 jaar
Bidtheatre AB1 jaar
bing.com2 jaar
Blue Mango2 jaar
BlueKai2 jaar
Brightroll Inc.2 jaar
Cadreon2 jaar
Casale Media1 jaar
Centro DSP2 jaar
Clearstream.TV, Inc2 jaar
Conversant CRM2 jaar
Crimtan2 jaar
Criteo2 jaar
DataXu Inc.1 maand
Delta Projects2 jaar
Digilant2 jaar
DMA Institute dba HottrafficBrowsersessie
DoubleClick Bid Manager/DoubleClick Campaign Manager/DoubleClick for Publishers Premium2 jaar
Dstillery2 jaar
DYNADMIC SAS2 jaar
EQ Works2 jaar
Exponential Interactive, Inc2 jaar
EyeReturn Marketing2 jaar
EyeView Inc.6 jaar
Facebook exchange3 maanden
Flashtalking2 jaar
GetIntent1 jaar
Google2 jaar
gumgum.com1 jaar
Improve Digital2 jaar
Infectious Media/Infectious Media Ltd./Rocket Fuel Inc.2 jaar
infolinks.com2 jaar
Invite Media2 jaar
iotecglobal1 jaar
IPONWEB Limited1 jaar
justincasewebspace.nl1 jaar en 10 maanden
justpremium.com2 jaar
Krux digital6 maanden
LiveRamp, Inc.6 maanden
Mark&Mini2 jaar
MediaCom2 jaar
MediaMath2 jaar
Mediasmart2 jaar
Mindshare2 jaar
Mobpro2 jaar
Netmining LLC1 jaar
Oath2 jaar
OMD2 jaar
One by AOL2 jaar
OpenX2 jaar
Optomaton2 jaar
OwnerIQ Inc.2 jaar
Perform2 jaar
Platform 1611 jaar en 11 maanden
Publicis Groupe2 jaar
Pubmatic2 jaar
px.powerlinks.com/user/sync/ssps6 maanden
Quantcast Inc.1 jaar en 10 maanden
RadiumOne Inc.1 jaar
Rocket Fuel Inc.1 jaar en 1 maand
Rubicon Project Edison, Inc. (DSP)2 jaar
Simplifi Holdings Inc.2 jaar
Sizmek2 jaar
Smart Adserver2 jaar
Sociomantic2 jaar
Splicky2 jaar
Spotxchange1 jaar
Struq2 jaar
Sumologic2 jaar
Tapad2 jaar
Teads Technology SAS2 jaar
Telaria1 jaar en 10 maanden
The Nielsen Company4 maanden
The Trade Desk Inc.1 jaar
Tubemogul2 jaar
Turn Inc.6 maanden
Twitter advertising2 jaar
Walmart Inc10 jaar
Weborama3 maanden
Xaxis, Inc1 jaar en 1 maand
Yieldr5 jaar
ZypMedia 2 jaar
Functioneel, optimalisatie, social media, analyse e.a.
Google
_ga2 jaar
_gid24 uur
_gat1 minuut
_gads2 jaar
Via Drupal
accept_cookies1 jaar
colorbox-loaded7 dagen
has_jsBrowsersessie
Youtube
PREF2 jaar
YSCBrowsersessie
VISITOR_INFO1_LIVE8 maanden
AddThis
t22 jaar
di22 jaar
loc2 jaar
mus2 jaar
na_id2 jaar
na_tc2 jaar
uid2 jaar
um2 jaar
uvc2 jaar
vc

2 jaar

cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op je computer, tablet of mobiele telefoon plaatst op het moment dat je de website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over jouw websitebezoek opgeslagen. Met het plaatsen van cookies worden persoonsgegevens verwerkt. Door het gebruik van cookies kan een website je herkennen bij een volgend bezoek aan de website. Dat kan bijvoorbeeld handig zijn wanneer je niet telkens opnieuw wilt inloggen bij een nieuw bezoek aan de website.

Overige/onvoorziene cookies Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze website door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als onze webpagina's zogenaamde embedded elementen bevatten; dit zijn teksten, documenten, plaatjes of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze website getoond worden. Mocht u op deze website cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die we hierboven niet genoemd hebben, laat het ons dan weten, of neem rechtstreeks contact op met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsen, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze uw privacy gewaarborgd hebben.